IV, 1 Български език и литература Възприемане на литературно произведение „Три сестрички“ от Константин Ушински • Възприемане на текста и илюстра­цията.

• Изграждане култура на слушане и емоционален отклик на действията и постъпките на героите.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
    Речник Обобщени думи Диференциране и обобщаване призна­ци на предмети, обособени в група.

Активизиране на думи–понятия /играч­ки, съдове, мебели и др./ и на звания на материалите от които са направени.

 
  Математика Количествени отношения Образуване на предмет­ни групи • Образуване на предметни групи по вид.

• Посочване на предмети, които не мо­гат да принадлежат към групите.

картон Мат №12
    Пространстве­ни отношения Ориентиране в простран­ството Упражняване в определяне положе­нието на един спрямо друг образен обект (кукла, играчка).

• Правилна употреба на предлозите пред, зад, до, срещу.

Нареждане на играчките в редица и колона. Употреба на предлога „между“.

 
  Социален свят Здравословна и социална среда Улично движение • Затвърдяване знанията за правила­та за улично движение.

• Запознаване с норми на поведение в обществени превозни средства.

 
    Здравословна и социална среда Улично движение • Запознаване със значението на пра­вилата за безопасно движение по ули­ците за живота на хората.

• Прилагане в практически ситуации на правилата за движение по улицата.

 
  Природен свят Растителен и животински свят Пролетна градина • Изграждане на представа за пролет­та като сезон.

• Разширяване представите за проме­ните в природата и влиянието им вър­ху растения и животни през пролетта.

 
    Растителен и животински свят Пролетна градина • Затвърдяване представите за проме­ните в природата през пролетта и вли­янието им върху растения и животни.

• Стимулиране на детския интерес към красотата на природата през про­летта.

 
  Музика Възприемане Елементи на музикалната изразителност Развиване на тоново-висо­чинен слух • „Песен на изворчето“ от Ал. Райчев; запознаване със съдържанието и опре­деляне на характера ú.

• Развиване на усет за звукореда, чрез определяне с ръка посоката на посте­пенна мелодия (позната или непозната, по преценка на учителя).

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-из­пълнителски умения • Затвърдяване текста и мелодията на песента „Песен на изворчето“ от Ал. Райчев; включване на децата в из­пълнението ú.
• Работа върху интонацията, ритми­ката и дикцията при изпълнение на заучени песни.
 
  Физическа култура Естествено-приложна двигателна дейност Хвърляне в цел • Разучаване на хвърляне на торбичка с лява и с дясна ръка отдолу в хоризон­тална повдигната цел (кошче с диаме­тър 30–40 см), на разстояние 0,5–1 м.

• Затвърдяване лазене с провиране под дъга или обръч. • Усъвършенстване на скачане от ви­соко на ниско.

 
    Игрова двигателна

дейност

Игри с хвърляне и

провиране

Затвърдяване хвърляне на торбичка в хоризонтална цел с диаметър 30–40 см по начин отдолу, на разстояние 0,5–1 м.

Затвърдяване отскок на височина за до сти гане на предмет, поставен на 15–20 см над протегната детска ръка.

Игри: „Да на храним Мечо“, „Вземи лен­тичка“, „Бръмчаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Цъфнал храст • Развиване на уменията за работа с хартия.

• Създаване на умения за ритмично рязане по права линия до определена точка. Свързване с допълнителни еле­менти (готови форми) чрез лепене.

картон КТБД №6
  Игрова култура Игрова среда СРИ – бито­во-професио­нални сюже­ти • Вариативно структуриране на игро­ви звена от различни сфери.

• Стимулиране условно-изобразител­ния характер на игровите действия и разширяване на взаимодействията.

 
    Игрова среда Компоненти на СКИ и И-Д в СРИ • Импровизирани включвания на кон­струиране и драматизиране в сюжет­ните линии на СРИ.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Патенца и пиленца • Създаване образ на домашна птица чрез слепване на отделно моделирани части.

• Използване на подходящи похвати на работа – овалване, изостряне, извиване, прилепване за предаване на харак­терната им конструкция и белези.

• Изпълнение с пластичен материал по избор.

Табло
    Художествено възприемане Изобразително творчество Жумичка (криеница) • Изобразяване на познати животни след разпознаването им по характерни за тях части.

• Цялостно изграждане на образите с предаване на типичните им цветове и конструктивни особености.

• Изпълнение с графични или живописни изобразителни материали по избор.

картон ИИ №19
IV, 2 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотво­рението „Ве­ликден“ от Дора Габе • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване съдържанието на текста.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

• Пресъздаване на текста с подходяща интонационна изразителност.

стр. 44
    Звукова култура Елементи на речта – изречение Практическо осъзнаване на изречени­ето като част на речта.

Диференциране на думите в изрече­нието и определяне на техния брой и последователност /до три думи/ – мо­делиране.

стр.44, 45
  Математика Измерване Времеви отно­шения Сравняване на предмети по дължина • Изграждане на представа за дължи­на на предмета чрез сравняване на два еднакви предмета различни по дължина.

• Запознаване с изразите „по-дълъг“, „по-къс“.

 
    Измерване Времеви отно­шения Сравняване на предмети по дължина Затвърдяване сравняването на два ед­накви предмета, различни по дължина.

Затвърдяване на представата за ча­стите на деня – сутрин, обед и вечер.

 
  Социален свят Културни и национални ценности Шарени яйца • Разширяване представата за празника Великден и неговото съдържание.

• Запознаване със символи и обичаи, свързани с празника.

стр. 44
    Културни и национални ценности Шарени яйца • Затвърдяване представите за симво­лите и обичаите, свързани с Великден.

• Създаване на желание да споделят празника с близките си.

стр. 44
  Природен свят Растителен свят Цъфнала градина • Запознаване с дървета в период на цъфтеж.

• Изграждане на представа за кон­кретни растения- дърво , цвете.

стр. 45
    Растителен свят Цъфнала градина • Разширяване представите за цъф­нали дървета и основните части на дърво и цвете.

• Изграждане на елементарна пред­става за грижа за растенията през пролетта.

стр. 45
  Музика Музика и игра Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на продуктивни творчески

способности

• Разучаване на песента към музикал­ната игра „Бели пеперудки“ и обясне­ние на свързаните с нея движения.

• Формиране на начални умения у деца­та да импровизират метричен съпро­вод на позната песен, като подбират инструментите.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-из­пълнителски умения Разучаване на песента „Чук, чук, яй­чице“ по текст на Д. Габе.

Солово и групово изпълнение на пред­почитани от децата песни.

 
  Физическа култура Естестве­но- приложна двигателна дейност Ходене с престроява­не • Разучаване на ходене с престрояване в 2–3 колони от кръг с водач.

• Затвърдяване хвърляне на торбичка с лява и дясна ръка в хоризонтална пов­дигната цел (кошче с диаметър 30–40 см), на разстояние 0,5–1 м.

• Усъвършенстване на лазене с прови­ране под дъга или обръч.

 
    Игрова двигателна дейност Игри лазене, ходене и бя­гане • Затвърдяване лазене с провиране под въже; бягане, редувано с ходене (15 м бягане, 15 м ходене).

• Игри: „Звънче“, „Слушай сигнала“, „Ве­ликани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Костенурка • Създаване на умения за работа с при­роден материал.

• Възприемане на начини за свързване на природен и пластичен материал за получаване на фигура.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сюжети от бита и услугите СКИ – по по­вод на СРИ и И-Д Ориентировка в ритуални функции и етикет при домашни (битови) и офи­циални праз ници.

Насочване към етапно договаряне на доуточняващи правила за ролево пове­дение.

Индивидуално и съвместно изработ­ване на игров реквизит.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди Пресъздаване (във вариативни гру­пички) на епизоди от народни пролет­ни празници.  
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване Изобразително Творчество За празника – диадема • Украсяване на шапка или диадема с цветя, получени чрез „вдлъбване“ на различни по вид, цвят и големина хар­тиени форми.

• Насочване към ритмично редуване на украсителните елементи.

• Изграждане на украсата плоско, ре­лефно или комбинирано.

картон ИИ №20
    Художествено възприемане Изобразително творчество Ще открия грешките • Самостоятелен избор на един от об­разите и включването му в подходяща за него среда.

• Цялостно или частично цветово из­граждане на рисунката с живописни или графични материали.

картон ИИ №21
IV, 3 Български език и литература Свързана реч „Три сестрич­ки“ – пове­ствователен текст • Съставяне на повествователен текст с придържане към авторския текст /с помощни въпроси/.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

• Овладяване на подходяща интонаци­онна изразителност при разказване на текста.

Табло
    Граматически правилна реч Елементи на речта – изре­чение Конструиране на прости изречения по картини.

Моделиране броя на думите в изрече­нието и определяне на тяхната после­дователност.

стр. 47, 48
  Математика Измерване Сравняване на предмети по дължина • Уточняване представата за сравня­ване на два еднакви предмета различ­ни по дължина. Включване на трети предмет, който е равен по дължина с един от двата.

• Правилна употреба на изразите „по-­дълъг“, „по-къс“, „равни по дължина“.

картон Мат №13
    Количествени отношения Броене до 5 • Установяване на количествено ра­венство чрез броене.

• Упражняване на броене до 5 предмета.

картон Мат №13
  Социален свят Културни и национални ценности На театър • Изграждане на представа за нова форма на възприемане на света – теа­тър. стр. 46
    Културни и национални ценности На театър • Затвърдяване представите за теа­трално представление.

• Запознаване с моменти от подготов­ката за представление.

• Изграждане на норми на поведение при посещение на театър.

 
  Природен свят Животински свят Таралеж и костенурка • Изграждане на представа за харак­терни белези и поведенчески прояви на костенурка и таралеж.

• Запознаване с конкретни начини на предпазване на животните от враго­ве – черупка, бодли.

стр. 47
    Животински свят Таралеж и костенурка • Затвърдяване знанията за таралеж и костенурка

• Изграждане на положително отноше­ние и интерес към начина им на живот.

 
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Музика и игра Слухово-дви­гателна ко­ординация • Затвърдяване текста и мелодията на песента „Чук, чук, яйчице“ по текст на Д. Габе; включване на всички деца в изпълнението ú.

• Затвърдяване движенията, свързани с песента към музикалната игра „Бели пеперудки“.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Музика и игра Развиване на мелодичен слух • Развиване способността на децата за точно интониране на заучени песни без помощта на учителя и без съпро­вод с инструмент.

• Изпълнение на музикални игри по же­лание на децата.

 
  Физическа култура Естествено-приложна

двигателна дейност

Бягане за бързина • Разучаване на бягане за бързина до 20 м.

• Затвърдяване ходене с престрояване  в 2–3 колони от кръг с водач.

• Усъвършенстване хвърляне на тор­бичка с лява и с дясна ръка в хоризон­тална повдигната цел.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с ходе­не, бягане и лазене • Затвърдяване ходене, бягане, лазене в разпръснат строй.

• Игри: „Ден и нощ“, „Бързо на столче“, „Намери своята къща“, „Дърво“.

 
  КТБД Конструиране и моделиране Таралеж • Конструиране с природни материа­ли – шишарки и борови иглички.

• Създаване на умения за подбор на ма­териала и комбинирането му.

• Закрепване чрез лепене. Оформяне чрез пластичен материал (моделин) на глава и лапи.

 
  Игрова култура Игрово артистично пресъздаване СРИ – бито­во-празнични сюжети Театрализи­рани етюди • Избирателно структуриране на об­служващи игрови звена около празнич­ни теми.

• Разнообразяване начините за прет­воряване – с кукли, маски, петрушки.

 
    Фолклорни игри и пресъздаване Народни игри • Ориентировка във връзката: тради­ции и обичаи, фолклор и народни игри.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Аз избирам • Създаване на сюжетна рисунка по даден начален образ (избран от пред­ложените 2–3 играчки по преценка на учителя), изработени от различни ма­териали – конструктор, оригама, мека играчка (камион, самолет, мече, кукла).

• Насочване към самостоятелно въз­приемане и анализ на формата, голе­мината, съотношението и цветовете на отделните части на избраната за рисуване играчка.

• Включване на образа в подходяща об­становка или ситуация по личен избор.

 
    Художествено пресъздаване Изобразително творчество Великденска случка Създаване на цветна тематична ри­сунка по любопитна случка или момент от празника.

Самостоятелен избор на обектите и начина на изграждането им с изоб­разителни материали и техники по избор.

 
IV, 4 Български език и литература Пресъздаване на художестве­на литература за деца Драматиза­ция на при­казката „Три сестрички“ • Разучаване на текста по роли и ми­зансцена.

• Овладяване на интонационна изрази­телност при пресъздаване на текста.

Табло
    Звукова култура Елементи на речта – звук Практическо осъзнаване звуковата страна на думата.

Диференциране на звук /ж, з, г/ в дума и група от думи /интониране в звуко-по­дражания, думи и скоропоговорки/.

стр. 49
  Математика Измерване Измерване на предмети по дължина • Нареждане на три еднакви предмета, различни по дължина.

• Правилно използване на изразите: „дълго“, „по-късо“, „най-късо“; „късо“, „по­дълго“, „най-дълго“.

 
    Пространстве­ни отношения Ляво и дясно • Движение на детето в ляво и вдясно по зададен звуков сигнал.

• Активизиране правилната употреба на изразите: „вляво от мен“, „вдясно от мен“.

 
  Социален свят Предметна среда Кой какво работи • Обогатяване представите за различ­ни професии и типични за различните дейности предмети.

• Ориентиране в различни професии и желание за подражание.

стр. 48
    Предметна среда Кой какво работи Затвърдяване представите за раз­лични професии. Интерес към различни професии.  
  Природен свят Животински свят В блатото • Изграждане на елементарна пред­става за блато и обитателите му.

• Запознаване с характерни белези и поведенчески прояви на жаба.

стр. 49
    Животински свят В блатото Разширяване представите за жаба.

Стимулиране на познавателна ак­тивност за самостоятелно наблюде­ние на животни.

стр. 49
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Музика и игра Развиване на метро-рит­мичен усет • Изграждане на умения у децата да възпроизвеждат предложен от учите­ля метрум при съпровод на мелодия в 3/4 такт – четвъртина, пауза, пауза, като подчертават първото време.

• Подобряване качеството на изпъл­нението на движенията при заучени музикални игри.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Музика и игра

Развиване на

продуктивни

творчески способности

• Изграждане на умения у децата да импровизират мелодия по зададен кратък текст; музикално-дидактична игра „Телеграма до баба“.

• Приучване на децата да измислят разнообразни движения при изпълнение на познати песни.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна дейност

Катерене по

стълба

• Разучаване на катерене и слизане по наклонена стълба (катерушка) с висо­чина 1–1,5м с пристъпване.

• Затвърдяване бягане за бързина до 20 м.

• Усъвършенстване на ходене с пре­строяване в 2–3 колони от кръг с водач.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Музикални

подвижни

игри

• Затвърдяване овладени двигателни

умения.

• Игри: „Хайде да играем“, „Бели пепе­рудки“, „Бръмчаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Поставка за яйце • Развиване на умения за работа с хар­тия: рязане по контур, биговане, пре­гъване, лепене.

• Естетическо оформяне.

• Развиване на сръчност.

картон КТБД №7
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита и услугите СКИ – групо­во и индиви­дуално • Стимулиране на взаимодействията между игровите звена и отношения от различни позиции.

• Вариативно конструиране с разноо­бразни (вкл. и природни) материали.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди • Подпомагано сюжетно свързване на епизоди – карнавален сценарий.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Пролетна картина • Създаване на сюжетна рисунка с насищане пространството на листа с различни по цвят и конструкция дър­вета, цветя, животни, птици, насеко­ми и деца по личен избор.

• Самостоятелно определяне цялостно­то цветово и композиционно решение на рисунката за характеризиране на специфичните особености на сезона.

картон ИИ №22
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Игривата

рибка

• Рисуване на рибка върху еднаква за всички деца цветна основа.

• Насочване към изграждане на по-едри изображения, с повече подробности и детайли.

• Самостоятелно определяне на фор­мата, цвета и декорирането на рибка­та с материали и техники по избор.

• Подреждане на всички рисунки та­ка, че да се получи една обща рисунка „Рибки в аквариум“.