XII, 1 Български език и литература Звукова култура Правилно произноше­ние на думи • Овладяване правилно произношение на двусрични и многосрични думи с две, три съседни съгласни фонеми.

• Конструиране на изречения с тези думи.

стр. 19
    Пресъздаване на художестве­на литература за деца Стихотво­рението „Чи­стият Мечо“ от Н. Спасов • Разучаване на текста.

• Овладяване на интонационна изрази­телност при изпълнение.

стр. 16
  Математика Количествени отношения Отделяне на подгрупа на дадена група по признак цвят и големина • Образуване на група предмети от един вид.

• Отделяне на подгрупа на дадена гру­па по признак: а) цвят; б) големина. Детето да разбере, че един и същ предмет може да участва и в двете подгрупи в зависимост от признака, по които се отделя подгрупата.

 
    Измерване Нареждане на три предмета по големина Затвърдяване нареждането на три еднакви, различни по големина предме­ти според намаляване и увеличаване на измерението.

Активизиране на изразите: „голям, по-малък, най-малък“, „малък, по-голям, най-голям“.

 
  Социален свят Здравословна и социална среда За да бъда здрав • Запознаване с различни видове храни и значението им за здравето – плодове, зеленчуци, месни и млечни храни и др.

• Възпитаване на умения за културно хранене.

стр. 18
    Здравословна и социална среда За да бъда здрав Разширяване представите за раз­лични видове храни и значението им за здравето.

Създаване на навици за културно хра­нене.

 

стр. 18

  Природен свят Растителен свят Стайни цветя • Изграждане на представа за стайни цветя.

• Запознаване с характерните белези на стайни цветя /по избор/.

стр. 19
    Растителен свят Стайни цветя Затвърдяване знанията за стайни цветя.

Изграждане на представа за нужда­та от грижи за стайните цветя.

 
  Музика Елементи на музикалната изразителност Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на тоново-висо­чинен слух • Развиване на усет за определяне на високо и ниско звучене; музикално-ди­дактична игра „Птици и птиченца“.

• Затвърдяване уменията на децата за ясна дикция и едновременно започ­ване и завършване на заучени песни.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-из­пълнителски умения Разучаване на песни за участие в предстоящите празници; (песен „Сне­жинки“ от Хр. Недялков).

Затвърдяване умението у децата да пеят индивидуално и на малки групи.

 
  Физическа култура Естествено приложна двигателна

дейност

Бягане в колона • Разучаване на бягане в кръг.

• Затвърдяване ходене с прекрачване на предмети с височина 15–20 см.

• Усъвършенстване на свободно прес­качане на коридор с ширина 15–20 см.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с ходене през препятствия и бягане в кръг
  • Затвърдяване ходене с прекрачване на летва поставена на земята.

Затвърдяване бягане в кръг.

Игри: „Здрави стълбички“, „Не влизай в кръга“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Конструиране и моделиране Къща с врата и прозорци • Развиване на уменията за работа с конструктор „Лего“.

• Анализиране на обекта и назоваване на частите му. Запознаване с нови детайли.

• Създаване на умения за подреждане на елементите, чрез вгнездяване на раз­лични по големина елементи с допълни­телни части – покрив, врата, прозорци.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита и услугите Разширяване на ролевите взаимо­действия чрез усложняване структу­рата на игровите звена и стимулира­не връзките между тях.

Насочване към поетапно предвари­телно съгласуване на сюжетно-свър­зани ролеви взаимодействия.

 
    Игрова среда Елементи от И-Д и СКИ в СРИ Стимулиране допълването на сюжети те  с епизоди от приказки и ТВ­ предавания. Подпомагане изготвянето с конструктивен материал на игров реквизит.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Кой е художникът? • Рисуване образа на Мечо. Затвър­дяване уменията за изграждане на по-сложни образи чрез комбиниране на няколко овални форми.

• Насочване към предаване на съотно­шението между отделните части на тялото.

• Затвърдяване уменията за работа с върха на четката и с цяла четка.

картон ИИ №8
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Зайче ли съм

или коте

Моделиране на познати животни (ед­но от тях или двете – по личен избор и възможности).

Предаване на характерната им кон­струкция и белези чрез слепване на отделно моделираните части.

Изпълнение с пластичен материал по избор без заглаждане.

Табло
 
 
 
XII, 2 Български език и литература Свързана реч „Навън е зима” – описателен текст • Съставяне на кратък описателен текст по илюстрацията и съдържа­нието на стих. „Снежна песен“ от К. Назъров.

• Активизиране на думи означаващи: се­зонни промени и емоционални състояния.

• Използване на възклицателни изрече­ния.

стр. 21
    Речник Активизира­не на думи • Активизиране на думи, означаващи признаци на предмети.

• Сравняване на две еднородни изо­бражения по цвят, форма, големина и детайли /разлики, прилики/.

• Съгласуване на прилагателните и съ­ществителните имена.

стр. 20
  Математика Равнинни фигури и форми Геометрична фигура квадрат • Запознаване с геометричната фигура квадрат (назоваване и различаване).

• Правилна употреба на понятието „квадрат“, „квадратен предмет“.

картон Мат №5
    Равнинни фигури и форми Геометрична фигура квадрат Изграждане на начална представа за „страна“ и „връх“ на квадрата.

Посочване на предмети с квадратна форма в заобикалящата среда.

картон Мат №5
  Социален свят Общуване с околните Чисто и красиво • Разширяване представите за чисто­та на заобикалящата среда и необхо­димостта от поддържането ú.

• Разбиране личната отговорност и грижа за чистотата на заобикаляща­та среда.

стр. 20
    Общуване с околните Чисто и красиво Разширяване представите за чисто­та на заобикалящата среда и необхо­димостта от поддържането ú.

 Стимулиране на интерес към поддър­жане на чистота и ред около себе си.

 
  Природен свят Естествена физ. среда и прир. явления Бяла зима • Изграждане на представа за зимата като сезон.

• Сравнение на сняг и лед.

стр. 21
    Естествена физ. среда и прир. явления Бяла зима Обогатяване знанията за метеоро­логичните промени през зимата.

Стимулиране на детския интерес към красотата на зимния пейзаж.

стр. 21
  Музика Музика и игра Възпроизвежда­не (музициране) Слухово-дви­гателна ко­ординация • Работа върху изразителното изпъл­нение на движенията при муз. игра „Хайде да играем“.

• Затвърдяване песента „Снежинки“ от Хр. Недялков; включване на движе­ния, свързани със съдържанието ú.

 
    Музика и игра

Елементи на

музикалната

изразителност

Развиване на

продуктивни

творчески

способности

Изграждане умения у децата да пре­създават чрез движения „танцуващи снежинки“.

Изграждане на умения у децата да спазват силата и бързината на музиката при съпровод с детски музикални инструменти на зимни песни.

 
   
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна дейност

Търкаляне на

топка

• Разучаване на търкаляне на топка с диаметър 20 см, на разстояние 1,5–2 м между две деца.

• Затвърдяване бягане в колона.

• Усъвършенстване на ходене в коридор с ширина 20–25 см.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с бягане

и търкаляне

на топка

Затвърдяване бягане в колона.

Затвърдяване търкаляне на топка между две деца.

• Игри: „Не влизай в кръга“; „На теб – на мен“; „Бръмчаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Зайче • Овладяване на умения за работа с хартия.

• Навиване и закрепване на хартиени ленти и допълнителни елементи (уши, очи) за образуване на образ.

• Развиване на сръчност.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита и услугите Компоненти от СКИ по повод СРИ Насочване към правилата за съв­местно действие на различни групи от хора, заедно изпълняващи някаква функция (професия).

Увеличаване относителния дял на предметите – заместители.

Начални опити за конструиране по собствен замисъл – за допълване на игровия реквизит.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди Подпомагано пресъздаване на случки с до бри и лоши постъпки на различни персонажи.  
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване Изобразително творчество Коледен подарък • Изобразяване на играчки и други предмети, които мечтаят да им доне­се Дядо Коледа.

• Стремеж към най-общо предаване на характерните им основни и второсте­пенни части.

• Използване на изобразителни мате­риали и техники по избор.

 
    Художествено възприемане Изобразително творчество За кого е този дом • Апликиране на зайче чрез разнообраз­но комбиниране на едни и същи модул­ни елементи. • Самостоятелно определяне на вида, големината, цвета и разположението на елементите за предаване на харак­терните конструктивни особености и състояние на зайчето (седи, спи, тича). картон ИИ №9
XII, 3 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотворе­нието „Дядо Коледа“ от Гео Милев • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване съдържанието на текста.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

• Пресъздаване на текста с подходяща интонационна изразителност.

стр. 22
    Речник Разбиране и активизира­не на думи • Съставяне на описание с елементи на сравнение по две картини /стих. „Ти­хо“ от Л. Милева/.

• Активизиране на думи, означаващи действия, които се случват през деня и нощта.

• Използване на прости разширени из­речения с обстоятелствено пояснение за време и място.

стр. 23
  Математика Количествени отношения Сравняване на предмети по височина • Изграждане на начална представа за височина на предмети (чрез сравнява­не на два еднакви предмета, различни по височина).

• Запознаване с изразите: „по-висок“, „по-нисък“.

картон Мат №6
    Количествени

отношения

Количест­вено сравня­ване на две

предметни групи

Превръщане на количественото ра­венство в неравенство и на количест­веното неравенство в равенство.

Правилна употреба на изразите: „по равно“, „повече“ и „по-малко“.

 
  Социален свят Културни и

национални

ценности

Весела

Коледа

• Разширяване представите за празни­ка и конкретното му съдържание.

• Разпознаване на външни характерис­тики на празника – украса, Дядо Коле­да и т.н.

стр. 22
    Културни и

национални

ценности

Весела

Коледа

• Затвърдяване представите за праз­ника.

• Емоционално приобщаване към праз­ника.

 
  Природен свят Естествена физ. среда

и природни

явления

Ден и нощ • Изграждане на представа за ден и нощ.

• Определяне на основните части на денонощието според появата на слън­цето.

стр. 23
    Естествена

физическа среда и

природни явления

Ден и нощ Затвърдяване представите за ден и нощ.

Стимулиране на интерес към самос­тоятелно наблюдение на обекти – звезди, луна, слънце.

 
  Музика Възприемане

Възпроизвежда­не (музициране)

Коледна

песен

• Запознаване със съдържанието и ха­рактера на песента „Коладе, ладе“ от Добри Христов.

• Затвърдяване песента „Снежинки“ от Хр. Недялков; ясна дикция, пеене с естествен глас, без напрежение.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Съпровод с

детски му­зикални ин­струменти

Включване на децата в изпълнението на песента „Коладе ладе“ от Д. Христов.

Стимулиране на емоциите и желани­ето на децата за съпровод на любими зимни песни с детски музикални ин­струменти.

 
     
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна дейност

Лазене с

провиране

• Разучаване на лазене от колянна опора с  провиране под въже с височина 30–35 см (Звънче).

• Затвърдяване търкаляне на топка с диаметър 20 см, на разстояние 1,5–2 м в определена посока (между две деца).

• Усъвършенстване на бягане в колона.

 
 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с лазене

и ходене през

препятствия

Затвърдяване лазене от колянна опора.

Затвърдяване ходене с прекрачване на летви поставени на земята.

Игри: „Куче и лисици“; „Здрави стъл­бички“; „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Плик за писмо до дядо Коледа • Развиване на уменията за работа с хартия.

• Прегъване на квадратна двулицева хартия към предварително определена точка за център, биговане и лепене на готови форми „марки“.

картон КТБД №5
  Игрова култура Игрова среда Игрово артистично пресъздаване СРИ – сюже­ти от бита и услугите Педагогиче­ски игрови форми и еле­менти на И-Д Начално ориентиране в етикетно-­нравствения смисъл на професионално-­ролевото поведение на възрастните.

Обогатяване игровите атрибути на ролите и тяхното словесно обознача­ване.

Подготовка за участие в театрали­зирани етюди и представления. Сти­мулиране на самостоятелните импро­визации.

 
    Фолклорни игри и пресъздаване Народни игри Насочване към връзката между игри­те и народните обичаи и ритуали.  
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване Изобразително творчество Коледна елха • Рисуване на Коледна елха.

• Насочване към самостоятелен избор на конструкцията ú. Поместване на елхата едро, в целия лист.

• Изпълнение направо с четка и бои.

 
    Художествено

пресъздаване

Изобразително

творчество

Елхови

украшения

Украсяване на Коледната елха с раз­лични по форма, цвят и големина елхо­ви украшения (цветни петна).

Обогатяване на цветните петна с графично-декоративни елементи.

Изпълнение с бои и флумастери.

 
XII, 4 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотворе­нието „Сурва година“ от Ц. Церковски • Възприемане и разучаване на текста.

• Осмисляне и съпреживяване настро­ението и посланието на новогодишни­те пожелания.

 
    Звукова култура Култура на говора • Овладяване на: речево дишане, уме­рен темп на речта, ясен изговор на думите,спазване на паузи и възклица­телна интонация. (използване на тек­ста на стих. „Дядо Коледа“ от Г. Милев и „Сурва година“ от Ц. Церковски).  
  Математика Пространстве­ни отношения Количествени отношения Ориентиране в тримерно­то простран­ство • Определяне и назоваване от детето на своето положение спрямо конкре­тен предмет (аз съм пред, зад, до…).

• Затвърдяване отделянето на под­група на дадена група по признак, из­бран от детето.

 
    Количествени

отношения

Количест­

вено срав­няване на предметни групи

Установяване на количествено ра­венство и неравенство на две групи, независимо от цвета и формата на предметите им.

Образуване на предметни групи по цвят и форма на предметите от за­обикалящата среда.

 
   
  Социален свят Културни и национални ценности Празнична елха • Възприемане на предмети и символи и използването им за украса по време на празника Нова година.

• Създаване на емоционално отноше­ние към подготовката на празника.

 
    Културни и национални ценности Празнична елха Приобщаване към празник с общочо­вешко значение.

Участие в Новогодишния празник

 
  Природен свят Растителен свят Елхичке, зелена • Изграждане на представа за дърво и основните му части.

• Запознаване с характерните белези на ела (бор).

 
    Растителен свят Елхичке, зелена • Затвърдяване представите за дърво и частите му.

• Сравняване на дървета в зимни усло­вия.

 
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Посрещане на Дядо Ко­леда • Участие на децата с изпълнение на любими песни и игри пред Дядо Коледа.  
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Развиване на

метро-рит­мичен усет

Затвърдяване уменията на децата да възпроизвеждат предложен от учи­теля метрум при съпровод на познати песни в 2/4 такт; музикално-дидактич­на игра „Чукай (пляскай) като мен“.

Концерт по желание на децата – из­пълнение на любими песни.

 
     
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна дейност

Прекатер­ване • Разучаване на прекатерване на гим­настически скрин с височина 45 см чрез опорен лег.

• Затвърдяване на лазене от колянна опора с провиране под въже с височина 30–35 см.

• Усъвършенстване на ходене с пре­крачване на предмети с височина 15–20 см.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с ходене, бягане и провиране Затвърдяване ходене и бягане в пра­ва посока. Затвърдяване провиране под въже.

Игри: „Мечета и пчела“; „Куче и лиси­ци“; „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Сурвачка (битова) Групова работа • Развиване на уменията за работа с природни и други материали.

• Украса на дряново клонче с конци, пу­канки, чесън, чушки, сушени плодове, гевречета и др., чрез нанизване, лепе­не, окачване.

• Удовлетвореност от общата рабо­та.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – бито­во-празнични сюжети Елементи от СКИ Създаване на сюжетни връзки между различни игрови звена, обслужващи празника.

Изработка на подаръци – по образец и собствен замисъл.

 
 
    Игрово артистично пресъздаване Фолклорни игри и пресъздаване Театрализи­рани етюди Народни игри Обмен и самостоятелно отиграване на подготвени участия в празничния сценарий.

Свързване на празника с регионални обичаи и игри.

 
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване Изобразително творчество Новогодишна украса • Участие на децата, заедно с учите­ля, в изработването и оформянето на Новогодишната украса в занималнята.

• Рисуване, моделиране или апликиране на картички, топки, гирлянди, кам­банки и др. Упражняване на рязане по контур или на око, на естетическо съ­четаване на разнообразни материали.

 
    Художествено пресъздаване Изобразително творчество Коледно ботушче Запознаване с начупените и вълно­образни линии, като декоративни еле­менти.

Упражнение за долавяне разликата в движенията на ръката за получаване на тези линии чрез повторение по кон­турните им очертания с цветове по избор.

Включване на Коледните ботушчета в новогодишната украса.

картон ИИ №10