V, 1 Български език и литература Възприемане на литературно

произведение

„Червената шапчица“­

приказка от Шарл Перо /за слушане/

• Възприемане на текста и емоцио­нално съпреживяване действията и постъпките на героите.

• Разбиране и активизиране на нови ду­ми и художествени изрази.

 
    Звукова

култура

Елементи на

речта – звук

• Практическо осъзнаване звуковата страна на думата.

• Диференциране на звук /р, б, в/ в дума и група от думи.

стр. 50
  Математика Количествени

отношения

Сериация на

обекти

• Създаване на умения за сериация на обекти по цвят.

• Сериация на обекти по форма.

картон

Мат

№14

    Количествени

отношения

Класифика­

ция на пред­

метни групи

• Класификация на предмети по вид (от заобикалящата среда). Отнемане на предмет непринадлежащ към групата.

• Класификация на предмети по цвят.

 
  Социален свят Предметна

среда

Весели игри

на открито

• Разширяване представите за игри и забавления на открито.

• Запознаване с облеклото и пособия­та, необходими за игри на открито.

стр. 51
    Предметна среда Весели игри на открито • Затвърдяване представите за игри на открито.

• Насочване към поведенчески прояви на сътрудничество по време на игри на открито.

 
  Природен свят Естествена физическа среда и природни явления Наводнение • Изграждане на начална представа за природни бедствия – наводнение.

• Разширяване представата за други природни бедствия – пожар, земетре­сение.

стр. 50
    Естествена

физическа среда и природниявления

Наводнение • Запознаване с някои правила за безо­пасно поведение по време на бедствие.

• Затвърдяване знанията за труда на хората, оказващи помощ при бед­ствие.

стр. 50
  Музика Възприемане Усвояване на знания за музикалното изкуство • Запознаване с текста и мелодията на песента „Горска бригада“ от Л. Боя­джиева.

• Затвърдяване уменията на децата за разпознаване на марш, приспивна песен и право хоро; муз.-дидактична игра „Музикална томбола“.

 
    Елементи на

музикалната

изразителност

Възпроизвежда­не (музициране)

Развиване на

тембров слух

• Затвърдяване уменията у децата да определят по тембъра мъжки, женски и детски певчески глас; муз.-дидактич­на игра „Криеница“.

• Затвърдяване песента „Горска бри­гада“ от Л. Бояджиева; включване на децата в изпълнението ú.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна дейност

Ходене и

бягане

• Разучаване на ходене и бягане в кръг с промяна на посоката при сигнал.

• Затвърдяване катерене и слизане по наклонена стълба (катерушка).

• Усъвършенстване бягане за бързина.

 
 
    Игрова двигателна дейност Игри с бягане и катерене • Затвърдяване ходене и бягане в кръг с промяна на темпото. Затвърдяване ка­терене и слизане по наклонена стълба.

• Игри: „Слушай сигнала“, „Звънчета“, „Бръм чаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Слънце • Развиване на уменията за работа с хартия и съчетаването и с други ма­териали.

• Развиване на уменията за рязване по контур (готова кройка) , промушване (хартиени ленти, конци и др.) през от­вори (готови)  и завързване.

картон КТБД №8
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита и услугите СКИ – по повод СРИ и И-Д • Поетапно създаване на игрови звена за грижи към животните, аналогични на сферата на обществените услуги.

• Организация на игровата среда и конструиране на предмети-замести­тели.

 
    Игрово артистично пресъздаване Театрализи­рани етюди • Подпомагано съчетаване на инте­ресни за децата случки с епизоди от приказки и ТВ- предавания в 2–3-актни фабули.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Рибка • Моделиране на рибка чрез разточва­не, изостряне, прищипване и прилеп­ване.

• Декориране по желание – чрез гравиране, налепване или комбинирано.

Табло
    Художествено пресъздаване Изобразително творчество Познай коя е любимата ми приказка • Илюстриране на момент от любима приказка.

• Насочване към рисуване първо на основните герои, а след това и на об­становката около тях

 • Самостоятелен избор на епизод от приказката, цветовото и композици­онно решение, изобразителните мате­риали и техники.

 
V, 2 Български език и литература Свързана реч „Разходка в парка“ – пове­ствователен текст • Съставяне на кратък повествовате­лен текст по серия от картинки.

• Включване в текста на описание, пряка реч, познавателен и емоциона­лен опит.

стр. 52
    Възприемане на

литературно

произведение

Стихотворението „Кате­то и Джори“ от Дора Габе Възприемане и емоционално съпрежи­вяване съдържанието на текста.

Активизиране на думи и художестве­ни изрази.

Разучаване на текста и пресъздава­не с подходяща интонационна изрази­телност.

стр. 52
  Математика Пространстве­ни отношения Ориентиране в двумерно­то простран­ство • Възприемане на пространственото отношение между изобразени предме­ти „пред“, „зад“, „горе“, „долу“ в равни­ната.

• Затвърдяване определяне положение­то на един спрямо друг образен обект.

• Правилна употреба на предлозите пред, зад, до, срещу, горе, долу.

картон Мат №15
    Измерване Сравняване на предмети по височина и дължина Сравняване на два различни предме­та, равни по височина.

Сравняване на два различни предме­та, равни по дължина.

 
  Социален свят Предметна среда Моите книжки • Запознаване с предназначението на книгата.

• Изграждане на представа за книгата и основните и части – страница, ко­рица.

 
    Предметна среда Моите книжки • Затвърдяване представата за външ­ния вид и основни части на книгата.

• Възпитаване в грижливо отношение към книгата – прелистване, подрежда­не и др.

 
  Природен свят Растителен свят Пролетен пазар (градина) • Изграждане на представа за първите пролетни плодове – череша, ягода и пролетните зеленчуци – маруля, ре­пичка.

• Възприемане и съпоставяне на харак­терните особености на пролетните плодове и зеленчуци.

стр. 53
    Растителен свят Пролетен пазар (градина) • Разширяване на представа за първи­те пролетни зеленчуци и плодове.

• Запознаване с на хигиенните изи­сквания при консумацията им.

стр. 53
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране)

Развиване на

метро-рит­мичен усет

• Съпровод на мелодия в 3/4 такт – три четвъртини, спазвайки силата и бързината на музиката.

• Затвърдяване песента „Горска брига­да“ от Л. Бояджиева; пеене с ясна дик­ция и правилна интонация.

 
    Възпроизвежда­не (музициране)

Музика и игра

Развиване на

продуктивни

творчески

способности

• Затвърдяване уменията за импрови­зиране на мелодия по зададен кратък текст; музикално-дидактична игра „Те­леграма до баба“.

• Работа за точност, ритмичност и изразителност при изпълнение на лю­бима муз. игра.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна

дейност

Скачане

ниско от на

високо

• Разучаване на скачане от ниско на високо (височина 10–15 см).

• Затвърдяване ходене и бягане в кръг с промяна на посоката.

• Усъвършенстване на катерене и сли­зане по наклонена стълба (катерушка).

 
    Игрова двига­телна

дейност

Игри с топка • Затвърдяване и усъвършенстване на разучени упражнения.

• Игри: „Кажи своето име“, „Стрелби­ще“, „На мен – на теб“, „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на

материали

Пеперуда (пчеличка,

калинка)

• Развиване на уменията за работа с нестандартни материали и тяхното съчетаване.

• Естетично разпръснато подреждане на цветни камъчета, мозайки, мъниста.

• Прикрепване върху картон (готова цветна кройка) чрез лепене.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – раз­лични по тематика сюжети СКИ – с пясък и вода • Стимулиране разнообразяването на сюжетите – според нови детски инте­реси.

• Диагностика и индивидуално-диферен­цирано подпомагане овладяването на операционния обем на различните роли.

• Насочване към връзката: свойства на материалите – възможни цели.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди • Начално сюжетно свързване на епизо­ди с общи герои в различни ситуации.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Вълшебни пеперудки • Апликиране на разнообразни пеперуди от един и същи изходни форми.

• Комбиниране на плоско и релефно из­градени части и детайли.

• Допълнително декориране (по жела­ние) с флумастери.

картон ИИ №23
    Художествено възприемане Изобразително творчество Близнаци • Създаване на образ по личен избор с темперни бои (дете, цвете, рибка, животно)

• Прегъване на листа и отпечатване на цветната рисунка върху другата му половина.

Възпитаване в увереност и самосто­ятелност.

картон ИИ №24
V, 3 Български език и литература Свързана реч „Празник“ – повествова­

телен текст

• Съставяне на кратък повествовате­лен текст по серия от картинки.

• Включване в текста на описание, пряка реч, познавателен и емоциона­лен опит.

• Активизиране на етикетни речеви форми, прилагателни имена и възкли­цателни изречения.

стр. 54
    Звукова култура Звук Изречение • Диференциране на звук в дума и гру­па от думи /к, м, д/.

• Конструиране на прости изречения.

• Моделиране броя на думите в изрече­нието и тяхната последователност.

стр. 54, 55
  Математика Количествени отношения Равнинни фигури и форми Сериация на обекти по форма • Нареждане на предмети (техни изо­бражения) по признак форма – кръгла и квадратна.

• Намиране на мястото на неподреден предмет.

картон Мат №16
    Количествени отношения Сериация на обекти по цвят Нареждане на предмети (техни изо­бражения) по признак – цвят.

Намиране на мястото на неподреден предмет.

 
  Социален свят Културни и национални ценности Детски празник • Изграждане представа за Празника на детето.

• Участие в подготовката на празника.

стр. 54
    Културни и национални ценности Детски празник • Затвърдяване представите за Праз­ника на детето.

• Емоционално приобщаване към празни­ка, чрез участието на децата в него.

 
  Природен свят Естествена

физ. среда и

прир. явления

Балони и

хвърчила

• Изграждане на представа за въздух.

• Запознаване с въздуха като необходим за живота.

стр. 55
    Естествена

физ. среда и

прир. явления

Балони и

хвърчила

• Обогатяване представата за възду­ха.

Развитие на любознателност.

 
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране)

Изграждане

на хоров ан­самбъл

• Постигане на съгласуваност по от­ношение на темпо, динамика, ритъм и звучност на гласовете при хорово пеене.

• Стимулиране активността на деца­та за импровизация на движения при изпълнение на познати песни.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране

Вокално-из­

пълнителски

умения

• Затвърдяване на песните, включени в сценария за пролетния празник; ясна дикция, едновременно и изразително изпълнение.  
  Физическа

култура

Физическа

дееспособност

Контрол и

оценка на двигателни качества

Установяване равнището на двига­телните качества „бързина“ и „взрив­на сила“ на ръцете, раменния пояс и гърба.

• Бягане на 40 м.

• Хвърляне на плътна топка от 1 кг. с две ръце по начин отгоре.

 
    Физическа

дееспособност

Контрол и

оценка на

двигателни качества

Установяване равнището на двигател­ните качества „взривна сила“ на долни­те крайници и точност на стрелбата.

• Хвърляне на малка плътна топка (80 г) във вертикална цел.

Скок на дължина от място.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Гъбка за цветни моливи • Развиване на уменията за работа с хартия и картон.

• Развиване на умения за рязане и съе­диняване чрез лепене. Изработване на конус от кръг. Съчетаване с цилиндър (руло от тоалетна хартия).

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – обеди­нени сюжети СКИ – по по­вод и в СРИ • Интегриране на игрови звена от раз­лични сфери. Ежедневна вариативност на ролите. • Насочване към все по-пълно обхваща­не на комуникационния обем на ролите.

• Обогатяване на наборите от игров ма­териал с по-абстрактни заместители.

 
    Игрово артистично пресъздаване Театрализи­рани етюди • Насочване към епизоди с колизия – аналог на завръзката в различни про­изведения – нарушаваща очакванията в отношенията.  
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване Изобразително творчество На гости при баба • Разширяване на уменията за създа­ване на композиция в няколко плана.

• Изобразяване фигури на момче и мо­миче с повече подробности. Включване на допълнителни образи по желание.

• Изпълнение на рисунката с бои и флу мастери (смесена техника).

картон ИИ №25
    Изобразително творчество На море • Оцветяване и декориране на изобра­зените плажни принадлежности.

• Свободно съчетаване на познати декоративни елементи с ярки и чисти цветове, с материали и техника на из­пълнение по избор.

картон ИИ №26
V, 4 Български език и литература Свързана реч Приказката „Лисана – хитрана“ – повествова­телен текст • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване на съдържанието на приказката. • Съставяне на повествователен текст с придържане към авторския. • Овладяване на интонационната изра­зителност при разказване.  
    Възприемане на

литературно

произведение

Стихотворението „Слън­чеви люлки“ от Тодор Янчев • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване съдържанието на текста.

• Разбиране и активизиране на думи и художествени изрази.

• Пресъздаване с подходяща интонаци­онна изразителност.

 
  Математика Пространстве­ни отношения Количествени отношения Ориентиране в тримерно­то простран­ство • Упражняване в ориентиране в три­мерно про странство по отношение на: а) положението на детето спрямо обекта; б) положението на едно спрямо друго дете (де ца). Правилно използване на предлозите пред, зад, до, между, срещу.

• Образуване на предметни групи по вербално поставена задача.

 
    Измерване Сравняване на предмети по височина и дължина • Сравняване на два различни предме­та по височина (по-висок, по-нисък).

• Сравняване на два различни предме­та по дъл жина (по-дълъг, по-къс).

 
  Социален свят Общуване с околните и самоутвържда­ване Ваканция • Изграждане на представа за ваканци­ята като начин на почивка.  
    Общуване с околните и самоутвържда­ване Ваканция • Разширяване на представа за вакан­цията като начин на почивка

• Емоционално съпреживяване отно­шенията в семейството по време на отдих.

 
  Природен свят Естествена физ. среда и прир. явления Когато дойде лято • Стимулиране на детския интерес към промените в природата.  
    Животински и растителен свят Когато дойде лято • Изграждане представа за влиянието на промяната на метеорологичните ус­ловия върху растенията и животните.

• Стимулиране на детския интерес към самостоятелно наблюдение на жи­вотни и растения през лятото.

 
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Пролетен празник • Изразително изпълнение на песните, включени в програмата на празника.

• Стимулиране на желанието на де­цата за лична и групова изява пред публика.

 
    Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на музикална памет Затвърдяване умението у децата да разпознават познати музикални произ­ведения.

Разучаване на песни за лятото.

 
  Физическа

култура

Физическа

дееспособност

Контрол и

оценка на двигателни качества

Установяване равнището на двиг. качества „сила“ на коремната муску­латура и „скоростно-силова издръжли­вост“ на долните крайници.

• От тилен лег повдигане на тялото до седеж за 30 сек.

• Клякане за 20 сек.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с топка • Затвърдяване и усъвършенстване на разучени упражнения.

• Игри: „Кажи своето име“, „Стрелби­ще“, „На мен – на теб“, „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Морско дъно • Развиване на умения за работа с не­стандартни материали върху готова основа.

• Създаване на умения за свободно подреж дане и лепене на природни ма­териали (миди, раковини, охлювчета).

• Прецизност в работата.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – обеди­

нени сюжети СКИ – групо­во и индиви­дуално

• Стимулиране промени в игровите звена и смяна на ролевите позиции.

• Подкрепа за начални опити за игри – фантазиране и включване на разноо­бразни персонажи от виртуалната реалност.

• Боравене с различен материал, кон­струиране на несъществуващи пред­мети.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театр. импро­визации • Насочване към съчетания от епизоди от типа „Приказка от приказки“.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Рисувам по различен начин • Създаване на варианти на един образ (камион, къща, слънце и др. – по прецен­ка на учителя).

• Насочване към използване на разно­образни начини за изобразяването му (линаерно-обоб щено, линеарно-плос­костно или направо с цветно петно), с различни графични и живописни изо­бразителни материали.

• Стремеж към разнообразие и ориги­налност в решенията.

 
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Красива и

чиста улица

• Изобразяване на различни по кон­струкция и цвят къщи, блокове.

• Предаване на повече подробности с подходящи линии и цветни петна. Раз­ширяване на уменията за комбиниране на различни форми.

• Цялостно или частично цветово из­граждане на рисунката с включване на допълнителни образи по желание – дър­вета, светофар, чов. фигури.