III, 1 Български език и литература Свързана реч „Маминият ден“ – пове­ствователен текст • Съставяне на кратък повествовате­лен текст по картина и стих. „Обич“ от Г. Струмски.

• Включване в текста на описание, пряка реч, познавателен и емоциона­лен опит.

• Използване на етикетни речеви фор­ми и възклицателна интонация.

стр. 36
    Граматически правилна реч Предлози Думи – действия • Активизиране правилната употреба на предлози /пред, зад, на и др./ и думи­-действия.

• Конструиране на изречения по кар­тинки.

стр. 37, 40
  Математика Количествени отношения Измерване Количестве­но сравнява­не • Установяване на количествено ра­венство и неравенство между звуци и предмети (чрез съпоставяне на всеки звук с предмет).

• Използване на израза „толкова, кол­кото“.

 
    Пространстве­ни отношения Ляво и дясно • Определяне от детето положението на предмет в ляво и в дясно от себе си (според лявата и дясната му ръка).

• Активизиране правилната употреба на изразите „вляво от мен“, „вдясно от мен“.

 
  Социален свят Културни и национални ценности Мама има празник • Разширяване представите за празни­ка на мама.

• Запознаване с правила на етикетно поведение по повод на празника.

стр. 36
    Културни и на­ционални цен­ности Мама има празник • Обогатяване представите за праз­ника на майките и участие в него.

• Възпитаване на обич и привързаност към майката и семейството.

стр. 36
  Природен свят Естествена физическа сре­да и природни явления Идва пролетта • Запознаване с промените в природа­та през пролетта.

• Изграждане на представа за слън­цето като фактор за развитието на растенията и животните.

стр. 37
    Естествена физическа сре­да и природни явления Идва пролетта • Затвърдяване представите за про­мените в природата през пролетта.

• Стимулиране на детския интерес към промените в природата.

 
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Баба Марта • Изпълнение на песни за Баба Марта.

• Създаване на радостни преживявания и удовлетвореност у децата при по­срещането на Баба Марта.

 
    Възприемане Елементи на музикалната изразителност Развиване на тоново-висо­чинен слух Запознаване с текста и мелодията на песента „Обич“ от П. Хаджиев.

Затвърдяване на умението у децата да определят високо и ниско звучене словесно и чрез движение на ръката; музикално-дидактична игра „Птици и птиченца“.

 
  Физическа култура Естествено-приложна

двигателна дейност

Ходене с пре­строяване • Разучаване на ходене в колона с пре­минаване в кръг и обратно.

• Затвърдяване търкаляне на топка с лява и с дясна ръка ориентир на раз­стояние 1,5–2 м.

• Усъвършенстване на лазене от колян­на опора в зиг-заг между предмети.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с търка­ляне и лазене Затвърдяване търкаляне на топка с диаметър 20 см към цел (предмети) на разстояние 1,5–2 м. Затвърдяване ла­зене от колянна опора в зиг-заг.

Игри: „Стрелбище“, „Мечета и мед“, „Бръм чаща пчела“.

 
  КТБД Грижи за себе си и дома Засаждане на едри семена • Запознаване с нов вид труд – засаж­дане на едри семена (боб, латинка).

• Запознаване с основни правила за подготовка на почвата и начина на за­саждане на семена.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – Бито­ви и празнич­ни сюжети СКИ по повод И-Д • Допълнителна ориентировка във връзката: битов труд – зависимости и отношения на хората, обслужващи празниците.

• Подпомагано изработване на игров реквизит.

 
    Игрово артистично пресъздаване Театрализи­рани етюди • Начално тематично обединяване на епизоди от различни произведения.  
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване

Изобразително творчество

Пижо и Пенда • Моделиране на устойчиви фигури на момче и момиче чрез обобщаване и опростяване на тялото (конусовидна форма за момичето и цилиндрична за момчето).

• Декориране на фигурите по желание чрез гравиране.

• Изпълнение с бял и червен пластелин.

Табло
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Ваза с цветя

за мама

• Запознаване с възможността за по­лучаване на релефно изображение чрез „вдлъбване“ на хартиените форми в дланта (с пръстче или с неподостре­ната страна на молива или обратната страна на флумастера).

Развиване на сръчността на пръсти­те и усета към пластиката, като из­разно средство.

Възпитаване на уважение и любов към майката.

картон

ИИ №17

III, 2 Български език и литература Свързана реч „Рожденият ден на Ани“ – повествова­телен текст • Съставяне на кратък повествовате­лен текст по серия от картинки.

• Включване в текста на описание, пряка реч, познавателен и емоционален опит.

• Използване на етикетни речеви фор­ми и възклицателна интонация.

стр. 38
    Възприемане на

литературно

произведение

„Капризната

котка“ от

Витали Сутеев

• Възприемане на текста и илюстрацията.

• Изграждане култура на слушане и емоционален отклик на действията и постъпките на героите.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
  Математика Времеви отно­шения Пространстве­ни отношения Части на

деня

• Запознаване с частите на деня: су­трин ,обед и вечер.

• Затвърдяване определяне на разстоя­нието на два обекта спрямо себе си.

картон

Мат №10

    Пространстве­ни отношения По-близо, по-­далеч • Упражняване в определяне на раз­стоянието на два обекта спрямо себе си.

• Правилна употреба на изразите „по­-близо до мен“, „по-далеч от мен“.

 
  Социален свят Културни и

национални

ценности

Рожден ден • Разширяване представите за праз­нична среда и настроение по време на личен празник. стр. 38
    Културни и

национални

ценности

Рожден ден • Запознаване с правила на етикетно поведение по време на празник.

• Създаване на желание за споделяне на празничните чувства и настроение с другите.

стр. 38
  Природен свят Животински

свят

Отново у

дома

• Разширяване представите за влия­нието на метеорологичните условия върху птиците и тяхното поведение през пролетта.

• Сравняване на птици – щъркел и ляс­товица.

стр. 39
    Животински

свят

Отново у

дома

• Затвърдяване представите за начи­на на живот на птиците през про­лет та

• Изграждане на положително отноше­ние и даване на знания за опазването им.

 
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-из­пълнителски умения • Разучаване на текста и мелодията на песента „Обич“ П. Хаджиев.

• Затвърдяване на заучени песни; ясна дикция, правилна интонация и пеене с естествен глас.

 
    Възприемане

Възпроизвежда­

не (музициране)

Развиване на

способности

за разбиране и осъзнаване на муз. съдър­жание

Затвърдяване представите на деца­та за приспивна песен при възприема­не на „Люлчина песен“ от Д. Христов.

Затвърдяване текста и мелодията на песента „Обич“ от П. Хаджиев; включ­ване на децата в изпълнението ú.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна двигателна дейност

Равновесно

ходене

• Разучаване на равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см с прекрачване на предмети с висо­чина 10–15 см.

• Затвърдяване ходене в колона с пре­минаване в кръг и обратно.

• Усъвършенстване на търкаляне на топка с лява и с дясна ръка към ориен­тир на разстояние 1,5–2 м.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с бяга­не, редувано с ходене и  равновесно ходене Затвърдяване равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см с прекрачване на предмети с висо­чина 10–15 см. Затвърдяване бягане, редувано с ходене до 90 м (15 м бягане, 15 м ходене).

Игри: „По мостчето“, „Слушай сигна­ла“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Чантичка (подарък за мама) • Създаване на умения за работа с нес­тандартен материал – найлон (тек­стил), шнур и др.

• Създаване на умения за промушване през готови отвори (перфорация) на кръгла форма и изтегляне.

картон КТБД №5
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита и услугите СКИ – в мал­ки групи • Комбиниране на различни игрови зве­на. Насочване към взаимно уточняване на намеренията и етапно обобщено планиране на развитието на играта.

• Подпомагано съвместно-разпределе­ното изграждане на общ обект.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди • Постепенно насочване към претво­ряване на 2–3 епизода с допълващи се персонажи.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Рисунка за мама • Създаване на рисунка по избрана от децата тема.

• Изграждане на рисунката с материа­ли и техника по избор.

• Поставяне на подходящо заглавие.

 
    Художествено пресъздаване

Изобразително творчество

Ще ги украсим

отново

• Оцветяване и декориране на дрешки­те с различни графично-декоративни

елементи.

• Самостоятелно определяне на вида, цвета и разположението им.

• Изпълнение с пастели и флумастери.

картон ИИ №16
III, 3 Български език и литература Граматически правилна реч Единствено и множествено число на съ­ществител­ните имена • Активизиране правилната употреба на формите за единствено и множест­вено число на съществителните имена.

• Конструиране на изречения със съ­ществителни имена в единствено и множествено число.

стр. 40, 41
    Интерпрета­

ция на литера­

турна творба

„Капризната

котка“ от

Витали Сутеев

Повторно възприемане на текста и проследяване на сюжета по илюстрации.

Назоваване на героите и осмисляне капризите на котката и свързаните с тях емоции. Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
  Математика Количествени отношения Пространстве­ни отношения Количестве­но равенство и неравен­ство • Затвърдяване групирането на пред­мети по признак цвят, форма.

• Установяване на количествено ра­венство и неравенство на 2 предмет­ни групи в двумерно пространство.

• Броене до 4.

картон Мат №11
    Количествени

отношения

Количест­вено сравня­ване на две групи • Установяване на количествено равен­ство между звуци и движения (чрез съ­поставяне на всеки звук с движение).

• Правилна употреба на израза „поравно“.

 
     
  Социален свят Здравословна среда Здрави, бели зъбки Изграждане на представа за труда на зъболекаря.

Запознаване с необходимостта от грижа за зъбите и устна хигиена.

стр. 48
    Здравословна среда Здрави, бели зъбки • Разширяване представата за труда на зъболекаря.

• Създаване на навици за устна хигие­на.

 
  Природен свят Животински свят Медена пита Изграждане на представа за пчела.

Запознаване с морфологични белези и поведение на пчела.

стр. 41
    Животински свят Медена пита • Обогатяване представите за пчела. Запознаване с ползата на човека от отглеждането на пчелите. стр. 41
  Музика Възприемане Развиване на музикална памет • Затвърдяване слушани музикални произведения и определяне на жанра (марш, приспивна песен и право хоро); музикално-дидактична игра „Музикална томбола“.

• Затвърдяване представата за изу­чаваните музикални инструменти – външен вид и начин на звукоизвличане.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на ладов усет • Изграждане на умение за започване на добре заучена песен по зададен тон.

• Затвърдяване песента „Обич“ от П. Хаджиев; ясна дикция и правилна инто­нация.

 
  Физическа култура Естествено­приложна двигателна дейност Скачане от високо на ниско • Разучаване на скачане от високо на ниско (от височина 20–25 см).

• Затвърдяване равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см с прекрачване на предмети с висо­чина 10–15 см.

• Усъвършенстване на ходене в колона с преминаване в кръг и обратно.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с бягане

и скачане

• Затвърдяване овладени двигателни умения.

• Игри: „Вземи лентичка“, „Кой е най ло­вък“, „Скачаща топка“, „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Цъфнало дърво • Развиване на уменията за работа с хартия. Съчетаване на различна хар­тия – картон (готова основа), тоа­летна хартия, цветни салфетки.

• Усвояване на техника за изкъсване, на­мачкване, овалване и свободно лепене.

• Влагане на старание и естетически усет при изработване на дървото.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сю­жети от услугите, транспорта и строител­ството СКИ – в мал­ки групи • Допълнителна ориентировка във видовете строителни инструменти, дейности и зависимости (зидар – ма­зач – бояджия).

• Обогатяване на наборите от профе­сионален инструментариум и предме­ти-заместители.

• Подпомагано съвместно конструи­ране на строителни и транспортни машини.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди Подпомагано претворяване на сходни по смисъл епизоди от приказки на на­родите.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Мечо се събуди • Изобразяване на Мечо в обстановка и ситуация по желание.

• Насочване към предаване на елемен­тарно движение на фигурата.

• Самостоятелно определяне на мате­риалите и начина на изобразяване.

 
    Изобразително творчество Ще ги нарисувам Създаване на рисунка по дадени думи (сняг, поляна, дете, слънце, къща, цве­тя и др. по преценка на учителя).

Свързване на познати образи в общ сюжет в един, два плана.

Изпълнение в смесена техника по из­бор (пастел и флумастери; пастел и акварел; акварел и флумастери).

 
III, 4 Български език и литература Свързана реч „Капризната котка“ – по­вествовате­лен текст • Съставяне на повеств. текст с при­държане към авторския текст и илюс­трациите /помощни въпроси/.

• Овладяване на подходяща интонаци­онна изразителност при разказване.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
    Свързана реч „Ако се загу­бя“ – диалог • Овладяване на речеви умения за учас­тие в диалог.

• Активизиране на речеви форми и поведение, съобразно конкретната ситуация.

стр. 42
  Математика Пространстве­ни отношения Ориентиране в тримерно­то простран­ство • Изграждане на представа за положе­нието на един спрямо друг обект.

• Разбиране на пространственото положение на едно спрямо друго дете; едно зад друго; едно пред друго; едно до друго; едно срещу друго; едно меж­ду двама други. Използване на предло­зите: пред, зад, до, между.

 
    Пространстве­ни отношения Ориентиране в простран­ството Затвърдяване на представата на де­тето за положението на един спрямо друг обект

Упражняване в нареждане на децата едно до друго в редица и едно зад дру­го в колона.

 
  Социален свят Предметна среда Ако се загубя • Запознаване с правила на поведение на улицата и на обществени места.

• Овладяване на правила на поведение в критична ситуация.

стр. 42
    Предметна среда Ако се загубя • Запознаване с ролята на полицая за безопасността на хората.

• Разбиране и сравняване на поведение в критична ситуация.

стр.42
  Природен свят Животински свят Калинки и пеперуди • Изграждане на представа за насеко­ми, живеещи в тревата.

• Запознаване с характерните белези на калинка и пеперуда.

стр. 43
    Животински

свят

Калинки и

пеперуди

• Обогатяване представата за калин­ка и пеперуда.

• Изграждане на положително отноше­ние и интерес към начина им на живот.

стр. 43
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране) Музика и игра

Слухово-дви­

гателна ко­ординация

• Изразително изпълнение на песните „Еленчице“ и „Хайде да играем“.

• Затвърдяване последователното из­пълнение на движенията на хоро „Елен­чице“ и на музикалната игра „Хайде да играем“.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Вокално-изпълнителски умения Овладяване на хорово-певчески уме­ния – правилна стойка, пеене с естест­вен глас при изпълнение на заучени песни.

Постигане на по-голям синхрон между различните инструменти при съпровод на музикалната пиеса „Магаренцето с двуколката“ от П. Хаджиев.

 
  Физическа култура Естествено-приложна

двигателна

дейност

Лазене с провиране • Разучаване на лазене с провиране под дъга или обръч.

• Затвърдяване скачане от високо на ниско от височина 20–25 см.

• Усъвършенстване равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см с прекрачване на предмети с височина 10–15 см.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Музикални

подвижни

игри

Затвърдяване овладени двигателни умения.

Игри: „Хайде да играем“, „Хоро“, „Елен­чице“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване

и свързване на материали

Салфетка

„Ветрило“

• Овладяване на умения за работа с хартия.

• Многократно ритмично прегъване на равни разстояния.

• Изграждане на конкретна представа за приложението на салфетката в бита.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сю­жети от

услугите, търговията, транспорта

СКИ – групо­во и индиви­дуално

• Стимулиране самостоятелното вариативно избирателно групиране в звена от услугите, търговията и транспорта.

• Насочване към общи и специфични правила на игрови взаимодействия и отношения.

• Боравене с разнообразни материали. Акцент върху връзката: цел – сред­ства – материали.

 
    Игрово арт.

пресъздаване

Театрализи­

рани етюди

Постепенно обобщаване на герои по двойки качества: силен – слаб; смел – страхлив и др.  
  Изобразително

изкуство

Изобразително

творчество

Пролетна

украса

• Изработване в групи от 2–3 деца на пролетна украса в занималнята с „цъ­фнали“ клончета.

• Затвърдяване уменията за получава­не на пластични хартиени цветя чрез „вдлъбване“ на самостоятелно или го­тово изрязани форми (бели и червени, розови, жълти).

• Еднослойно или многослойно залепва­не на цветчетата върху оцветени в бяло или червено сухи клонки.

 
    Художествено пресъздаване Изобразително творчество Приказен герой Създаване образ на любим герой от позната приказка.

Изграждане на умения у децата да долавят и предават в рисунка харак­терното в избрания образ.

Поместване на рисунката едро, в цял лист.