XI, 1 Български език и литература Свързана реч „В магазина за играчки“ – диалог • Овладяване на речеви умения за учас­тие в диалог.

• Активизиране на думи-названия на играчки, прилагателни имена и ети­кетни речеви форми. • Упражняване на съобщителна, въпро­сителна и възклицателна интонация.

стр. 10
    Възприемане на литературно произведение Приказката „Ябълката“ от В. Сутеев /за слушане/ Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържа­нието на текста.

Анализиране действията и постъпки­те на героите.

Разбиране и активизиране на нови ду­ми и художествени изрази.

 
  Математика Количествени отношения Образуване на предмет­ни групи • Групиране на предмети по признак цвят.

• Затвърдяване на понятията „много“, „едно“, „нито едно“.

 
    Количествени отношения Групиране на предмети по признак цвят и голе­мина Затвърдяване групиране на предме­ти по признак цвят.

Затвърдяване образуване на групи по признак големина на еднородни или еднакви предмети.

картон Мат №2
  Социален свят Предметна среда Моите играчки • Обогатяване знанията на децата за различни видове играчки.

• Разширяване на взаимодействията на децата по време на игра.

стр. 10
    Предметна среда Моите играчки Осмисляне на начини на взаимодейст­вие в игра.

Възпитаване в грижливо отношение към играчките – използването и под­реждането им.

 
  Природен свят Естествена физическа сре­да и природни явления Огънят • Изграждане на конкретна представа за огъня.

• Запознаване с приложението на огъ­ня в бита и правилата при ползването му от възрастните.

стр. 11
    Естествена физическа сре­да и природни явления Огънят Затвърдяване представата за огъня.

Изграждане на обща представа за по­жар и мерки за безопасност по време на пожар.

стр. 11
  Музика Възприемане Музика и игра Слухово-дви­гателна ко­ординация • Запознаване със съдържанието и ха­рактера на песента „Едно картофче“ от Кирил Цибулка.

• Затвърдяване последователното и ритмично изпълнение на движения, свързани с частите на музиката към музикалните игри „Игра с дрънкалки“ и „Игра с кукли“.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Развиване на

метро-рит­мичен усет

Изграждане на представа за двувре­менен метрум – марш; музикално-дидак­тична игра „Чукай (пляскай) като мен“.

Разучаване на текста и мелодията на песента „Едно картофче“ от К. Ци­булка.

 
  Физическа

култура

Естествено­

приложна двигателна дейност

Хвърляне на

топка

• Разучаване подхвърляне на топка с

две ръце нагоре, без изискване да я хванат.

• Затвърдяване свободно търкаляне на топка.

• Усъвършенстване на ходене и бягане към определена цел.

 
    Игрова двига­

телна дейност

Игри с бягане

и с подскоци

Затвърдяване бягане в разпръснат строй. Затвърдяване подскоци с 2 крака.

Игри: „Бързо на столче“; „Догони (до­косни) пчеличката“; „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на

материали

Рибка • Овладяване на начини и умения за комбиниране на различни по големина и форма природни материали за получа­ване на образ.

• Създаване на умения за съединяване чрез лепене.

• Прецизност в работата.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита и услугите Уточняване представите на децата за ролевите структури на различни звена от услугите.  
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани епизоди Насочване към тематично сходни епизоди от различни произведения.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Художествено пресъздаване Скрита картина • Откриване на образ чрез оцветяване с обозначените цветове.

• Получаване на цветните петна чрез плътно, равномерно защриховане в оп­ределеното с кон тур пространство.

• Разширяване представите за цвето­вете и уменията да ги разпознават и назовават правилно.

картон ИИ №5
    Художествено възприемане Изобразително творчество Котенцето Джими Апликиране образ на коте чрез ком­биниране на познати форми – {, ., Δ.
Използване на смесена техника (апли­кация и флумастери) за по-точно пре­даване на типични белези – малки уши, мустаци, очи, опашка.
картон ИИ №6
XI, 2 Български език и литература Възприемане на литературно произведение „Най­-щастлив е“ от Г. Веселинов • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване съдържанието на текста.

• Разбиране и активизиране на нови ду­ми и художествени изрази.

стр. 13
    Свързана реч „Моля“, „Заповядай“, „Благодаря“–диалог • Овладяване на фрази от речевия етикет в общуването в конкретна речева ситуация. /Възприемане на разказа „Трите хубави думички“ от Т. Касабова/.

• Упражняване на възклицателната интонация.

стр. 12
  Математика Равнинни фигури и форми Геометрична фигура кръг • Уточняване на представата за гео­метричната фигура кръг (назоваване и различаване).

• Правилната употреба на понятието „кръг“, „кръгъл предмет“.

• Групиране на предмети с кръгла и др. форма.

картон Мат №3
    Равнинни фигури и форми Геометрична фигура кръг Посочване на предмети с кръгла фор­ма в за обикалящата среда.

Активизиране правилната употреба на понятието „кръг“, „кръгъл предмет“.

 
  Социален свят Здравословна и социална среда Весели игри • Запознаване с норми на поведение и прояви на сътрудничество с връстници.

• Развитие на положително емоционал­но отношение към връстниците.

стр. 12
    Здравословна и социална среда Весели игри • Разширяване на представите за нор­мите на общуване с връстници.

• Опити за осмисляне на действия и постъпки на връстници в конкретна ситуация.

стр. 12
  Природен свят Животински свят Животните през зимата • Запознаване с начини на зимуване на някои животни-зимен сън.

• Изграждане на представа за харак­терните белези и поведенчески реак­ции на мечка.

стр. 13
    Животински свят Кой заспа зимен сън? • Затвърдяване знанията за мечка.

• Сравняване на познати животни спо­ред начин на зимуване.

стр. 13
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Съпровод с дървени пръ­чици и бара­банче • Изграждане на умения за правилно отмерване метричната структура на песента „Барабанче“ от Б. Ибришимов.

• Затвърдяване текста и мелодията на песента „Едно картофче“ от К. Ци­булка; участие на всички деца в изпъл­нението ú.

 
    Възприемане Елементи на музикалната изразителност Инструмен­тална музика Запознаване с музикалния инстру­мент цигулка – външен вид и звучност при възприемане на подходяща инстру­ментална пиеса.

Разбиране на характерните особено­сти, свързани с метрума и характера на музиката при съпровод на песента „Барабанче“.

 
  Физическа култура Естествено-приложна двигателна дейност Ходене в колона • Разучаване на разпръснато ходене и бягане и при сигнал строяване в редица.

• Затвърдяване подхвърляне на топка с две ръце нагоре без изискване да я

хванат.

• Усъвършенстване на лазене от ко­лянна опора в права посока.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с ходене и с бягане Затвърдяване ходене в колона.

Затвърдяване разпръснато ходене и бягане и при сигнал – строяване в редица.

Игри: „Весел влак“; „Намери своята къ ща“; „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Конструиране и моделиране Гараж • Работа със строителен комплект „Лего“.

• Усвояване на умения за подреждане на пласт масови елементи и съединя­ване, чрез вгнездяване с оставяне на отвор за „врата“.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от бита, услугите и здравеопаз­ване Стимулиране свързването на циклич­но повтарящи се сюжети („Майка се грижи за детето си“) с линейни фабули („Майка посещава лекарски кабинет и магазин“).  
    Игрова среда Елементи от И-Д и СКИ в СРИ Доуточняване чрез подпомагане и самостоятелно драматизиране и кон­струиране на аспекти от ролевите взаимодействия.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително

творчество

Един дъждовен есенен ден • Обогатяване и разнообразяване на детската изобразителна дейност и изразителността на рисунката чрез полагане на боите без изчакване на из­съхването им (техника мокро до мокро и мокро върху мокро).

• Приложение на техниката при рисуване на небе, облаци, дървета, поляна, улица (по избор).

• Развиване на усет към цветосъчета­ния, характерни за есенния пейзаж.

 
    Изобразително творчество Весели балони Рисуване на различни по цвят и голе­мина балони с четка и бои.

Изобразяване с флумастери на различ­ни по настроение лица върху изсъхнали­те бои на балоните (смесена техника – бои и флумастери).

картон ИИ №7
XI, 3 Български език и литература Речник Разбиране и активизира­не на думи • Активизиране на думи–действия, думи, означаващи емоционални състо­яния и названия на домашни животни.

• Конструиране на прости разширени изречения с допълнения и обстоятел­ствени пояснения за място.

стр. 14, 15
    Пресъздаване на художестве­на литература за деца Стихотворението „Най-щастлив е“ от Г. Весели­нов • Разучаване на текста.

• Овладяване на интонационна изра­зителност при изпълнение /спазване на паузи, умерен темп на речта, ясен изговор на думи/.

стр. 13
  Математика Количествени отношения Отделяне на подгрупа на дадена група по признак цвят и фор­ма • Образуване на групи от еднородни предмети.

• Отделяне на подгрупа на дадена гру­па по признак: а) цвят; б) форма. Детето да разбере, че един и същ предмет мо же да участва и в двете подгрупи в зависимост от признака, по които се отделя подгрупата.

картон Мат №4
    Количествени отношения Пространстве­ни отношения Отделяне на предметни групи Затвърдяване отделянето на под­група на дадена група по признак: а) цвят; б) форма.

Движения на предмет в посоките на­пред и назад.

картон Мат №4
  Социален свят Общуване с околните Моето тяло • Възприемане на външни белези и час­ти на тялото.

• Запознаване с функциите на някои органи – дишане, хранене, сетива.

стр. 14
    Общуване с околните Моето тяло Разширяване представите за външни белези и части на тялото;функции на органите за хранене и дишане. Създаване на представа за конкрет­ни емоционални състояния и присъщи­те за тях мимики на лицето. стр. 14
  Природен свят Животински свят Домашни животни • Изграждане на представа за домаш­ни животни.

• Запознаване с характерни белези на крава, кон и малките им.

стр. 15
    Животински свят Домашни животни Разширяване представите за домаш­ните животни.

Запознаване с грижата за домашни­те животни.

 
  Музика Музика и игра Елементи на музикалната изразителност Развиване на усет за темпо • Запознаване с текста, мелодията и движени ята на музикалната игра „Хай­де да играем“.

• Изграждане на умения у децата да определят словесно и точно да възпро­извеждат темпото при изпълнение на заучени песни.

 
    Възприемане Музика и игра Развиване на тембров слух Затвърдяване представата за изу­чаваните музикални инструменти пиа­но, акордеон и цигулка – външен вид и начин на звукоизвличане; музикално-ди­дактична игра „Познай инструмента“.

Разучаване на песента и движенията на музикалната игра „Хайде да играем“.

 
  Физическа култура Естествено-приложна дви­гателна дейност Скачане • Разучаване на свободно прескачане на коридор с ширина 15–20 см.

• Затвърдяване разпръснато ходене и бягане и при сигнал строяване в редица.

• Усъвършенстване на свободно търка­ляне на топка.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с ходене и скачане Затвърдяване скачане с два крака с придвижване. Затвърдяване ходене в колона.

Игри: „Намери своята къща“; „Догони (докосни) пчеличката“; „Бръмчаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Цветя • Създаване на умения за обработка и свързване на различни видове материа­ли – картон и едри природни материали.

• Подреждане в определен ред (около център) на едри и дребни семена (боб, царевица, тиквени семки) за създаване на образ. Съединяване чрез лепене.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сюже­ти от здра­веопазване и услугите Обогатяване – чрез наблюдения и ТВ­ информация – знанията на децата за видовете специализации в лечебната дейност.

Акцентиране върху отношенията на сътрудничество, ръководство и подчи­нение в сферите на здравеопазването и услугите.

 
    Игрова среда Елементи от И-Д и СКИ в СРИ Стимулиране самостоятелната ор­ганизация на средата и отиграване на характерни случки от собствения и чужд опит.  
  Изобразително

изкуство

Художествено

възприемане Изобразително творчество

Гъбки • Моделиране на еднакви или различни по вид, цвят и големина гъбки.

• Предаване на характерната им кон­струкция и форма (чрез разточване, овалване, вдлъбване).

• Изпълнение с разноцветен пластичен материал и декориране по желание (чрез гравиране, налепване или комби­нирано).

Табло
    Изобразително творчество Ще нарисувам отговора на гатанките Изобразяване на конкретни предме­ти или явления след прочитане на една или повече гатанки (по преценка на учителя).

Стимулиране изобразително-твор­ческите способности на децата при определяне материалите, техниките и начина на работа.

 
XI, 4 Български език и литература Свързана реч „Чистият Мечо“ – пове­ствователен текст • Съставяне на кратък тест по илюс­трацията и съдържанието на стихо­творението „Чистият Мечо“ от Ненчо Спасов.

• Включване в текста на описание и пря­ка реч.

• Използване на сегашно и минало свър­шено време.

стр. 16
    Граматически

правилна реч

Предлози • Конструиране на изречения с предло­зи /в, на, под, до/ по картина „Домашни любимци“.

• Съставяне описание на домашен лю­бимец по изображение и по памет.

• Съгласуване на прилагателни и съ­ществителни имена.

стр. 16,

17

   
  Математика Измерване Нарежда­не на три предмета по измерението големина • Нареждане на три еднакви, различни по големина, предмети според намаля­ване на измерението.

• Запознаване с израза: „Голям, по-ма­лък, най-малък“.

 
    Измерване Нареждане на предмети по големина Нареждане на три еднакви, различни по големина предмети според увелича­ване на измерението.

Запознаване с израза: „малък, по-го­лям, най-голям“.

 
  Социален свят Здравословна и социална среда Лична хигиена • Запознаване с предмети от бита и основни средства за лична хигиена.

• Изграждане на представа за грижи­те за външния вид и спазване на изис­кванията за лична хигиена

стр. 16
    Здравословна и социална среда Лична хигиена • Разширяване представите за спазва­не на изискванията за лична хигиена.

• Изграждане на навици, свързани с личната хигиена.

 
  Природен свят Животински свят Домашни любимци • Разширяване представите за про­явите и отглеждането на домашни любимци.

Сравняване на домашни любимци по външни белези.

стр. 17
    Животински свят Домашни любимци • Затвърдяване знанията за начина на живот на домашните любимци.

• Изграждане на представа за нужда­та от грижи за домашните любимци.

стр. 17
  Музика Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на ладов усет • Запознаване с песента „Жабчо“. Учас­тие на децата при анализа на съдър­жанието и определяне характера на мелодията.

• Изграждане на умения у децата да започват заучена песен по зададен от учителя тон и да се ориентират при промяна на тоналността.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-из­пълнителски умения Включване на децата в изпълнението на песента „Жабчо“.

Развиване на усет у децата за пре­ценка на собственото изпълнение на заучени песни.

 
  Физическа култура Естествено­приложна двигателна дейност Ходене през препятствия • Разучаване ходене с прекрачване на предмети с височина 15–20 см.

• Затвърдяване свободно прескачане на коридор с ширина 15–20 см.

• Усъвършенстване на подхвърляне на топка с две ръце нагоре без изискване да я хванат.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с ходене и скачане Затвърдяване ходене през препят­ствия. Затвърдяване свободно преска­чане на коридор.

Игри: „По мостчето“, „Пренеси кър­пичката“, „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Ракета • Овладяване на умения за работа с хартия.

• Двукратно прегъване на правоъгълна кройка по пунктир, биговане за получа­ване на обемна форма.

• Приложение в играта.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от тър­говията и услугите Разгръщане на различни игрови звена (видове магазини и заведения за об­ществено хранене) с аналогични функ­ции и ролеви структури.

Насочване към общите правила за по­ведение в професионалните (продавач, лекар) и функционалните (купувач, па­циент) роли.

 
    Игрова среда Елементи от СКИ и И-Д в СРИ Изготвяне с природен и подръчен материал на игрови атрибути. Под­помагана имитация на полюсно (гру­бо – вежливо) поведение на различни персонажи.  
  Изобразително

изкуство

Изобразително

творчество

Аз мога • Създаване на рисунка с графичен ма­териал по избрана от децата тема.

• Насочване към използване на повече цветове и правилното им назоваване.

• Линеарно-декоративно или линеарно ­плоскотно изграждане на образите.

 
    Изобразително

творчество

Къщичка за

моя домашен любимец

Рисуване на забавна къщичка за избра­ния домашен любимец с форма на гъбка, ръкавичка, чадърче, охлювче, къща на едно краче и др.

Изпълнение с графични материали по избор.

Активизиране на детското въобра­жение и конструктивно мислене.