X, 1 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотво­рението „Моето се­мейство“ от Ангелина Же­кова • Възприемане на текста и съпреживя­ване настроението.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

• Пресъздаване на текста с подходяща интонационна изразителност.

стр. 2
    Звукова култура Правилно про­изношение на фонеми

Култура на говора

• Овладяване правилно произношение на две съседни съгласни фонеми в двусрич­ни и трисрични думи.

• Регулиране силата и височината на гласа, паузи, речево дишане /работа по текстовете на стих. „Моето семей­ство“ и „Есен“/.

стр. 2, 3
  Математика Количествени отношения Групиране на предмети • Образуване на групи от еднородни предмети.

• Активизиране правилната употреба на понятията „много“ и „малко“.

 
    Количествени отношения Измерване Групиране на предмети Практическо сравняване на два ед­накви предмета различни по големина. Използване на понятията „по-голям“, „по-малък“.

Затвърдяване образуването на групи еднородни предмети. Правилна употре­ба на понятията „много“ и „малко“.

 
  Социален свят Общуване с околните и самоутвържда­ване Моето семейство • Разширяване представите за вза­имоотношенията на възрастните и децата в семейството. • Ориентиране в действията на роди­телите у дома и емоционалната връз­ка между родители и деца, баба, дядо… стр. 2
    Общуване с околни­те и само­утвърждаване Моето семейство Възпитаване на обич и привързаност към се мейството. Запознаване с етикетни форми на общуване в семейството – молба, бла­годарност, поздрав. стр. 3
  Природен свят Животински свят Лястовички­те отлитат • Изграждане на представа за влияние­то на метеорологичните условия вър­ху поведението на животните. • Запознаване с лястовица – характер­ни белези и поведенчески прояви. стр. 3
    Животински свят Лястовички­те отлитат Затвърдяване представата за ля­стовица.

Затвърдяване представите за про­мените в природата през есента.

 
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на мелодичен слух • Затвърдяване текста и мелодията на песента „Катеричка“ от Йордан Колев и привличане на децата към за­пяване.

• Затвърдяване умението у децата за по-точно интониране при изпълнение на песента „Есен“ от Христо Недялков с опити без помощта на учителя и музикален инструмент; музикално-дидактична игра  „Пейте като мен“.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Музика и игра

Слухово-дви­гателна

ко­ординация

Затвърдяване умението у децата да се вслушват в инструменталния съпровод при изпълнение на песните „Есен“ и „Катеричка“ .

Затвърдяване уменията за изпълнение на разучените движения, в съответ­ствие с характера на музиката (Муз. игра „Игра с кукли“).

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна

двигателна

дейност

Хвърляне на

топка

• Разучаване на хвърляне на малка плът­на топка (80 г) във вертикална цел.

• Затвърдяване бягане в права посока.

• Затвърдяване бягане в разпръснат строй и спиране при даден сигнал.

 
    Физическа

дееспособност

Контрол и

оценка на двигателни

качества

• Установяване равнището на двига­телните качества „бързина“ и „точност на стрелбата“.

Бягане на 40 м.

Хвърляне на малка плътна топка (80 г) във вертикална цел.

 
  КТБД Обработване

и свързване на

материали

„Поднос“ за

плодове или

зеленчуци

• Създаване на умения за работа с нес­тандартни материали – стиропорна форма (кръгла) и макаронени изделия.

• Естетическо оформяне на изделието, чрез подреждане на елементите и тях­ното залепване.

• Приложение в играта.

картон

КТБД

№ 1

  Игрова култура Игрова среда СРИ – сю­жетни линии от бита и услугите Разширяване знанията на децата за видовете битов труд и евентуалните връзки с професиите на родителите.  
    Игрова среда Елементи от И-Д и СКИ Обмен на информация за персонажи от приказки и ТВ-предавания.

Паралелно и в групи боравене с разно­образни (вкл. и природни) материали.

 
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Гирлянди от есенни листа • Оцветяване контурни изображения на есенни листа.

• Ритмично редуване на цветовете чрез плътно защриховане.

• Изпълнение с флумастери или с моли­ви с цветове по личен избор.

картон ИИ №1
    Изобразително творчество Букет от есенни листа Създаване на натюрморт чрез оцве­тяване и отпечатване на различни по форма и големина есенни листа.

Самостоятелно определяне на цве­товете и композиционното решение.

Изпълнение с темперни или акварелни бои върху цветна основа за привикване към възприемане на цялостното въз­действие на рисунката.

картон ИИ №2
X, 2 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Възприемане на приказка­та „Трите прасенца“ (адаптация Силвия Дими­трова) • Възприемане на текста и илюстра­цията и съпреживяване чувствата, които изпитват героите.

• Назоваване на героите и анализиране на техните действия и постъпки.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
    Граматически

правилна реч

Просто раз­

ширено изре­чение

• Конструиране на прости разширени изречения с допълнения и обстоятел­ствени пояснения за място.

• Овладяване правилна употреба на гла­голни форми за сегашно и минало време.

стр. 4
 
  Математика Измерване Сравняване на предмети по големина • Практическо сравняване на два ед­накви предмета, различни по големина. Включване на тре ти предмет, който е еднакъв по големина с един от двата.

• Запознаване с израза „еднакъв по го­лемина“.

 
    Пространстве­ни отношения

Измерване

Ориентиране

в тримерно

простран­ство

Определяне и назоваване от детето положението на различни предмети в непосредствена близост около него (пред, зад, горе, долу, до мен).

Затвърдяване сравняването на два еднакви предмета различни по големи­на „по-голям“ и „по-малък“. Включване на трети предмет равен по големина с един от двата. Правилна употреба на израза „равен по големина“.

 
  Социален свят Предметна среда На гости на… • Изграждане на представа за функци­ите на помещенията у дома.

• Запознаване с предмети от бита и предназначението им.

стр. 4
    Предметна среда На гости на… Разширяване и обогатяване предста­вите за предмети от бита и функции­те и предназначението на помещения­та у дома.

Развиване на умения за поддържане на ред и хигиена около себе си.

 
  Природен свят Растителен свят Пъстра есен • Изграждане на представа за метео­рологичните промени през есента и влиянието им върху растенията.

• Стимулиране проявите на естетиче­ски чувства и интерес към красотата на есенния пейзаж.

стр. 5
    Растителен свят Пъстра есен • Обогатяване знанията за есента ка­то годишен сезон.

• Стимулиране детския интерес към промените на времето и влиянието върху растенията.

стр. 5
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Музика и игра Вокално-из­пълнителски умения • Затвърдяване „Катеричка“ от Й. Ко­лев и „Есен“ от Хр. Недялков; овладява­не на хорово-певчески умения – правил­на стойка, пеене с естествен глас.

• Музикална игра „Игра с дрънкалки“; приучаване на децата към ритмично бягане в кръг и изпълнение на движе­ния, съответстващи на промяната в характера на музиката.

 
    Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на способност за разбиране на музикално­то съдържа­ние Изграждане на умения у децата да определят характера на музиката, в съответствие с текста при възпри­емане на песента „Есен“.

Затвърдяване „Есен“ от Хр. Недялков и „Катеричка“ от Й. Колев; приучване на децата да пеят индивидуално.

 
  Физическа култура Естествено приложна двигателна дейност Равновесно ходене в коридор • Разучаване на ходене в коридор с ши­рочина 20 см.

• Затвърдяване скок на дължина от място.

• Затвърдяване бягане в права посока.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с равновесно ходене и с подскоци Затвърдяване ходене в коридор.

• Затвърдяване подскоци с два крака на място.

Игри: „По мостчето“; „Скачаща топ­ка“; „Дърво“.

 
  КТБД Грижи за себе си и дома Подреждам масата • Запознаване с основните правила за подреждане на приборите за хранене на масата.

• Създаване на умения за подреждане и естетическо оформяне.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сю­жетни линии от бита и услугите • Обогатяване представите на деца­та за социалните функции (пътник, купувач, клиент, пациент) на родите­лите им при взаимодействието с раз­лични професии.  
    Игрова среда Елементи от И-Д и СКИ • Допълване на игровия материал с аналози на битови предмети.

• Актуализиране знанията на децата за допълващите се приказни персонажи.

 
  Изобразително изкуство Художествено пресъздаване Изобразително творчество Кърпичка, покривка • Декоративна украса в свободна, от­ворена композиция с елемента „лис­тенце“.

• Приложение на техника „печатане“ с различни по дебелина обли четки.

• Използване на няколко цвята по избор. • Възпитаване в усет за ритъм и цвето­съчетания.

 
    Художествено възприемане Изобразително творчество Плодове за Слончо Плътно защриховане на плодовете с характерните за тях цветове.

Допълване на рисунката със самосто­ятелно нарисувани плодове.

Изпълнение с графичен материал.

картон ИИ №3
X, 3 Български език и литература Свързана реч „В градината през есента“ – описателен текст • Съставяне на кратък описателен текст по картина.

• Активизиране на думи–названия на есенни цветя и прилагателни имена.

• Овладяване правилна употреба на глаголните форми за сегашно и минало свършено време.

стр. 6, 7
    Интерпрета­ция на литера­турно произве­дение Приказката

„Трите прасенца“

• Повторно възприемане на текста и проследяване на сюжета по илюстра­цията.

• Изразяване на емоционално отноше­ние към героите и техните постъпки.

• Активизиране на думи и художестве­ни изрази.

 

Табло

  Математика Количествени

отношения Пространстве­ни отношения

Отделяне на

подгрупа на дадена пред­метна група

• Образуване на група чрез отделяне на подгрупа от вече образуваната група от еднородни предмети.

• Затвърдяване определяне и назова­ване от детето положението на раз­лични предмети спрямо него.

 
    Измерване

Пространстве­

ни отношения

Сравняване

на предмети

по големина

Сравняване на два нееднакви предме­та с разлика в големината.

Движения на детето в посоките на­пред, назад и встрани с предмет (иг­рачка, реквизит) от зададен ориентир.

 
 
  Социален свят Общуване с

околните

Помагам у

дома

• Разширяване на представите за дей­ностите на членовете на семейството.

• Изграждане на представа у дете­то за собствените възможности за самостоятелни дейности у дома и в детската градина.

стр. 6
    Предметна

среда

Помагам у

дома

• Затвърдяване представите за под­държане на ред и хигиена около себе си.

• Развиване на умения за поддържане на ред и хигиена около себе си.

стр. 6
   
   
  Природен свят Растителен свят Есенни цветя • Запознаване с есенни цветя.

• Възпитаване на грижливо отношение към цветята.

стр. 7
    Растителен свят Есенни цветя • Затвърдяване представите за есен­ни цветя.

• Изграждане на умения за подреждане на природни обекти за украса – есенни листа и цветя.

стр. 7
  Музика Елементи на музикалната изразителност Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на динамичен слух • Изграждане на умения у децата да определят динамичните нюанси „сил­но“ и „тихо“ при съпровод с детски му­зикални инструменти на изсвирена от учителя музика; музикално-дидактич­на игра „Тихо – силно“.

• Затвърдяване текста и мелодията на песента „Есен“ с привличане на де­цата към запяване.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-из­пълнителски умения Затвърдяване правилно изговаряне на думите и вярното изпълнение на мелодията на песента „Есен“ от Вл. Стоянов.

Правилно певческо дишане при изпъл­нение на добре заучени песни.

 
  Физическа култура Естествено-приложна двигателна дейност Лазене • Разучаване на лазене от колянна опо­ра в права посока.

• Затвърдяване ходене в коридор с широчина 20 см.

• Усъвършенстване на бягане в права посока.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с лазене

и с равновес­но ходене

• Затвърдяване ходене в коридор.

• Затвърдяване лазене от колянна опо­ра в определена посока.

• Игри: „По мостчето“, „Мечета и пче­ла“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Конструиране и моделиране Килимче • Създаване на умения за работа с „Мо­зайка“.

• Забождане на мозаечните елементи в прав ред върху пластмасова мрежа. Ре­дуване на цве тове.

• Развиване на сръчност.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – обединяване на сюжетни ли­нии от бита и услугите • Стимулиране взаимодействията между различни роли, отразяващи социални функции и професии (майка – продавач – лекар).

Обогатяване на игровия материал с тематични набори.

 
    Игрово артистично пресъздаване Елементи от СКИ по повод и в хода на СРИ

Кратки теа­трализирани етюди

• Подпомагане на съвместното кон­струиране на игровата среда с едър материал

• Пресъздаване на характерни сценки от приказки, филми, ТВ-предавания.

 
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Торта за рожден ден • Създаване на пластичен образ чрез слепване на две и повече сплеснати форми (блатове). • Декориране на тортата чрез точку­ване, гравиране, налепване или комби­нирано.

• Използване на разноцветен пластичен материал за засилване на естетическо­то ú въздействие.

Табло
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Един слънчев

есенен ден

Създаване на пейзажна рисунка за усвояване на нов начин на полагане на боите разреждане, при рисуване на ясно, слънчево небе.

Включване на допълнителни образи в пейзажната рисунка по желание.

Изпълнение с темперни или акварелни бои.

 
X, 4 Български език и литература Свързана реч Приказката „Трите пра­сенца“ – повествова­телен текст • Съставяне на повествователен текст с придържане към авторския текст /по епизоди с помощни въпроси/.

• Пресъздаване на текста с подходяща интонационна изразителност.

Табло
    Речник Разбиране и активизира­не на думи • Активизиране на думи, свързани със сезонни промени /мъгла, дъжд, окапва, отлита/ и думи, свързани с уличното движение /светофар,пешеходна пъте­ка, тротоар/. Конструиране на изречения с тези думи по картини. стр. 8, 9
  Математика Количествени отношения Измерване Образуване на предмет­ни групи • Образуване на групи по признак голе­мина на еднородни или еднакви предме­ти (на по-големи и на по-малки кукли).

• Затвърдяване сравняването на два нееднакви предмета с разлика в голе­мината.

• Броене до 3.

картон Мат №1
    Количествени отношения Пространстве­ни отношения Отделяне на подгрупа на дадена пред­метна група Затвърдяване образуване на група чрез отделяне на подгрупа от вече образуваната група от еднородни предмети.

Затвърдяване изпълнението на движения в посоките напред–назад, встрани с участието на реквизит.

картон Мат №1
  Социален свят Здравословна среда Улично движение • Запознаване с основните правила за движение на пътя.

• Изграждане на представи за пеше­ходна пътека, тротоар, светофар.

стр. 8
    Здравословна среда Улично движение • Уточняване на знанията за основните правила за пътуване в лек автомобил.

• Практически упражнения за спазване правилата за движение при пресичане на улица.

стр. 8
  Природен свят Естествена физическа среда и природни явления Времето през есента Запознаване с метеорологично време ­дъжд и облаци.

Изграждане на представа за кратко­трайни промени в природата – мъгла.

стр. 9
    Естествена

физическа сре­да и природни явления

Времето

през есента

• Разширяване представите за облаци, дъжд и мъгла.

• Стимулиране на детския интерес към промените на времето.

стр. 9
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране) Музика и игра

Формиране

на музикална активност

• Подобряване на дикция и изразител­ност на пеенето при изпълнение на заучени песни; музикално-дидактична игра „Пей без глас“.

• Стимулиране стремежа на децата за подобряване качеството на изпълне­ние на движенията в заучени музикал­ни игри.

 
    Възприемане

Възпроизвежда­

не (музициране)

Вокално-из­

пълнителски

умения

Изграждане на представи за пиано и акордеон; слухово и визуално разпозна­ване.

Работа върху качеството на певче­ското изпълнение – пеене с естествен глас, правилно дишане при изпълнение на познати песни за есента.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна дви­гателна

дейност

Търкаляне на

топка

• Разучаване на свободно търкаляне на топка.

• Затвърдяване лазене от колянна опо­ра в права посока.

• Затвърдяване ходене и бягане в права посока.

 
    Игрова двига­телна дейност Игри с ходене и с бягане Затвърдяване овладени физ. упраж­нения.

Игри: „Догони пчеличката“; „Кой е най­-бърз“; „Бръмчаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Рамка за снимки • Създаване на умения за ръчна обра­ботка и свързване на различни видове материали – картон и есенни листа (семена).

• Създаване на умения за подреждане и лепене в определен ред на природни материали върху готова рамка.

• Точност и прецизност в работата.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – обе­диняване на сюжетни ли­нии от бита и услугите • Разширяване на взаимодействията между различни игрови структури и насочване към ролевите взаимоотно­шения.

• Обогатяване на материалната база с предмети – заместители и неспеци­фични материали за бита и услугите.

 
    Игрова среда Елементи от СКИ в СРИ • Подпомагано и самостоятелно изра­ботване със среден материал на игро­ви заместители.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Есенно дърво • Апликиране на едно или повече есенни дървета върху двуцветна основа.

• Запознаване с техника „изкъсване“ и вариантите за получаване на образ чрез разнообразно разполагане на изкъсаните парченца хартия (със или без застъпване, еднослойно или мно­гослойно апликирани).

• Да усетят красотата на характер­ните за есента цветосъчетания.

картон ИИ №4
    Художествено възприемане Изобразително творчество Да рисуваме заедно Създаване на рисунка в последова­телност: 1) самостоятелно рисуване на избран от всяко дете образ; 2) раз­мяна на листата между децата; 3) до­рисуване и обогатяване на получения образ от следващото дете и отново размяна на рисунките.

Активизиране детското мислене и въображение.