Месец Седмица Образователно направление Ядро Тема Образователни задачи Прило­жение
1 2 3 4 5 6
IX, 1 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотворе­нието „Есен“ от Г. Авгарски • Възприемане на текста и съпреживя­ване настроението.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

• Пресъздаване на текста с подходяща интонационна изразителност.

 
    Речник Активизира­не на думи • Активизиране на думи–названия на зеленчуци и прилагателни имена.

• Съставяне на описание по конкретни и обобщаващи признаци /начални умения за откриване на общ признак в група предмети/.

• Съгласуване на прилагателните и съ­ществителните имена

 
  Математика Пространстве­ни отношения Количествени отношения Ориентиране в тримерно­то простран­ство • Образуване на групи от еднородни предмети.

• Затвърдяване представата на дете­то за положението на един и същ пред­мет спрямо него (пред мен, зад мен).

 
    Пространстве­ни отношения Ориентиране в тримерно­то пространство • Затвърдяване представата на дете­то за положението на един и същ пред­мет спрямо него (горе, долу, до мен).

• Затвърдяване образуването на групи от еднородни предмети.

 
  Социален свят Общуване с

околните

Пак сме

заедно

• Запознаване с възможностите за личностни изяви при взаимодействие с връстници.

• Създаване на позитивно отношение към другите деца.

 
    Общуване с околните Пак сме заедно • Разширяване представите за взаи­модействия с другите деца.

• Насочване към собствена мотивира­на позиция при общуването в практи­ческа ситуация.

 
  Природен свят Растителен

свят

Зеленчуци,

който не яде

• Запознаване със зеленчуци.

• Сравняване на зеленчуци по видими характерни признаци.

 
    Растителен свят Зеленчуци, който не яде • Затвърдяване представите за зелен­чуци.

• Запознаване със зеленчукова градина и грижа за зеленчуците.

 
 
  Музика Празници и

развлечения

Откриване

на учебната година

• Създаване на емоционална атмосфе­ра и желание у децата за изява по вре­ме на празника.

• Изпълнение на любими музикални игри и песни.

 
    Възприемане

Възпроизвеж­дане

Вокално-из­

пълнителски

умения

• Запознаване с песента „Есен“ от Хр. Недялков; насочване вниманието на де­цата към съдържанието и характера ú.

Развиване на умение за правилно певческо дишане при изпълнение на песни по желание на децата.

 
  Физическа култура Естествено-приложна дви­гателна дейност Ходене и бягане в права посока • Разучаване на ходене и бягане в пра­ва посока.

• Упражняване в клякане.

• Упражняване в повдигане на тялото от тилен лег до седеж.

 
    Физическа дееспособност Контрол и оценка на двигателни качества Установяване равнището на двига­телни качества „сила“ на коремната мускулатура и „скоростно-силовата издръжливост“ на долните крайници.

• От тилен лег повдигане на тялото до седеж за 30 сек.

• Клякане за 20 сек.

 
  КТБД Грижи за себе си и дома Моето гардеробче • Създаване на умения за подреждане на дрехи и други лични вещи и материали.

• Запознаване с основните правила за подреждане на личното гардеробче.

 
  Игрова култура Игрова среда Сюжетно­ролева игра (СРИ) • Актуализиране на летните преживя­вания на децата от ваканцията и живота в семейството и близкото обкръжение.

• Припомняне и опознаване на наличния в занималнята игров материал.

 
    Игрова среда Елементи от игра   – драматизация

(И-Д)

• Епизодично пресъздаване на интерес­ни случки.  
  Изобразително

изкуство

Изобразително

творчество

Аз рисувам • Създаване на образ или сюжетна ри­сунка по самостоятелно избрана тема.

• Самостоятелно определяне на цве­тово и композиционно решение.

• Изпълнение с графичен материал.

 
    Изобразително

творчество

Познай

какво ще

моделираме

• Създаване на пластичен образ по ли­чен избор.

• Приложение на усвоените знания, технически умения и навици за работа с обемно-пластичен материал (глина, пластилин, моделин).

• Изява на индивидуалните възмож­ности и предпочитания.

 
IX, 2 Български език Свързана реч „Поздрав и

запознава­не“ – диалог

• Овладяване речева култура и поведе­ние при запознаване и поздравяване / стих. „Дай си дясната ръка“ от Й. Ни­колов/.

• Създаване на подходяща речева си­туация за упражняване на диалога.

 
    Речник Активизира­

не на думи

• Активизиране на думи–названия на плодове и прилагателни имена.

• Съставяне на описание по конкретни и обобщаващи признаци /начални уме­ния за откриване на общ признак в гру­па предмети/.

• Съгласуване на прилагателните и съществителните имена. 

 
  Математика Количествени отношения Пространстве­ни отношения Образуване на предмет­ни групи Групиране на еднородни предмети по избор на детето.

Упражняване в движения с предмет в посоките напред–назад, нагоре–надолу.

 
    Измерване Количествени отношения Сравняване на предмети по големина • Практическо сравняване на два ед­накви предмета различни по големина. Използване на понятията „по-голям“, „по-малък“.

• Затвърдяване образуването на пред­мети от един вид по избор на детето.

 
  Социален свят Общуване с околните и самоутвържда­ване Пак сме заедно • Разширяване представите за съв­местни дейности на деца и учител в детската градина.

• Затвърдяване представите за тру­да на хората, които полагат грижи за децата в детската градина.

 
    Общуване с околните и самоутвържда­ване Пак сме заедно •Стимулиране на положително емоци­онално отношение към другите деца.

• Упражняване в показване на собстве­на позиция пред другите.

 
  Природен свят Растителен свят Зреят сладки плодове Запознаване с есенни плодове – наи­менование и характерни признаци.

Сравняване на плодове по характер­ни признаци.

 
    Растителен свят Зреят сладки

плодове

• Затвърдяване на представите за плодове.

• Запознаване с овощна градина и гри­жи за плодовете.

 
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране) Музика и игра

Развиване на

усет за ри­тъм

• Затвърдяване песента „Есен“ от Хр. Недялков и привличане на децата към изпълнението ú.

• Разучаване музикалната игра „Игра с кукли“.

 
    Възприемане

Музика и игра

Развиване на

способност

за разбиране на музикал­ното

съдържание

• Включване на децата към по-активно участие при запознаване със съдържа­нието на нова песен: „Катеричка“ от Йордан Колев.

• Затвърдяване движенията, свързани с промяната в темпото на музиката към музикалната игра „Игра с кукли“.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна

двигателна

дейност

Скачане • Разучаване на подскоци с два крака на място и на скок на дължина от мяс­то.

• Затвърдяване ходене и бягане в пра­ва посока.

• Упражняване в хвърляне на плътна топка от 1 кг.

 
    Физическа

дееспособност

Контрол и

оценка на

двигателни качества

• Установяване равнището на двигателните качества „взривна сила“ на долните крайници и „взривна сила“ на ръцете, раменния пояс и гърба.

• Скок на дължина от място.

Хвърляне на плътна топка от 1 кг. с две ръце отгоре.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Албумче • Уточняване на познавателния опит за работа с хартия.

• Създаване на умения за последова­телно прегъване по контур на правоъ­гълна форма („Хармоника“).

• Украса на предмета с готови елемен­ти, чрез лепене.

• Приложение по избор на детето.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сю­жетни линии от бита и услугите • Констатиране промените в игровия опит на децата и техните интереси

• Поетапно внасяне и опознаване на донесени от децата любими играчки.

 
    Игрова среда Елементи от Строител­но-конструк­тивна игра (СКИ) • Самостоятелно и в малки групи (2–3 деца) боравене с разнообразни мате­риали.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Нещо кръгличко • Създаване на апликиран образ по личен избор (цвете, слънце, топка, калинка) чрез комбиниране на различни по големина и цвят кръгли форми.

• Дорисуване по желание на части и де­тайли с флумастери.

 
    Художествено възприемане Ново и интересно • Разглеждане на илюстрираните кар­тони, върху които ще рисуват и апликират през годината и таблото „Аз моделирам“.

• Получаване на представа за предстоящата им работа, създаване на желание и интерес към нея.