II, 1 Български език и литература Възприемане на литературно произведение „Пожарът“ от Г. Кон­стантинов • Възприемане на текста и илюстра­цията.

• Емоционално съпреживяване дейст­вията и постъпките на героите.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
    Звукова култура Елементи на речта – дума Практическо осъзнаване на думата ка­то самостоятелна единица на речта.

Отделяне на думата от потока на речта /допълване на текст, гатанки, стих. „Вместо мен“, „Закуска“ от Чичо Пънч/.

стр. 28, 29
  Математика Пространстве­ни отношения Времеви отно­шения Близо и далеч • Определяне от детето разстояние­то на два обекта спрямо него – по-бли­зо до мен, по-далече от мен.

• Затвърдяване представата за ча­стите на денонощието – ден и нощ.

 
    Равнинни

фигури и форми

Геометрична

фигура

квадрат

Затвърдяване представата за

„страна“ и „връх“ на квадрат.

Откриване на квадратна форма в по­

казани от учителя плоски предмети.

 
  Социален свят Здравословна и социална среда Пожар • Запознаване с елементарни дейст­вия за защита по време на пожар.

• Запознаване с правилата за проти­вопожарна безопасност.

Табло
    Здравословна и

социална среда

Пожар • Запознаване с професията на пожар­никаря.

• Затвърдяване правилата за проти­вопожарна безопасност.

Табло
  Природен свят Животински

свят

Живот във

водата

• Изграждане на представа за живот­ни, живеещи във вода.

• Запознаване с морфологични белези и поведенчески прояви на делфин.

стр. 29
    Животински

свят

Живот във

водата

• Разширяване представите за делфин.

• Изграждане на положително отно­шение и интерес към обитателите на водния свят.

стр. 29
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране)

Съпровод с

детски му­зикални ин­струменти

• Изграждане на умения за участие в метричен съпровод (2 или 3 партии) на музикалната пиеса „Магаренцето с двуколката“ от П. Хаджиев, като встъпват навреме в своята партия.

• Затвърдяване текста и мелодията на песента „Дойне, Дойне“ и привлича­не на децата към запяването ú.

 
    Възприемане Музика и игра Развиване на продуктивни творчески способности Изграждане на умения у децата да измислят подходящи движения, съот­ветстващи на характера на музика­та; танц „Покана“.
Стимулиране на желание у децата да имитират гласове и движения на голе­ми и малки животни и птици.
 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна дви­гателна дейност

Бягане в зиг­-заг • Разучаване на бягане в зиг-заг между предмети (учителят води децата).

• Затвърдяване скачане на дължина от място с 2 крака (от кръг в кръг на разстояние 30–40 см).

• Усъвършенстване на равновесно хо­дене по дъска с височина 30 см и широ­чина 30 см.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри със ска­чане и бягане Затвърдяване скачане на дължина от място с два крака (от кръг в кръг на

разстояние 30–40 см). Затвърдяване бягане в зиг-заг.

Игри: „На поляната“, „Шофьори“, „Бръмчаща пчела“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Гъсеница • Създаване на умения за работа с нов вид природен материал.

• Възприемане на начин за свързване на картофи с помощта на дървени пръчици, чрез забождане.

• Прецизност в работата.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сю­

жети от

услугите и

транспорта

СКИ – по по­вод на СРИ

Насочване към общото, аналогично­то и различното във видовете транс­портни услуги.

Обогатяване представите за раз­личните отношения: колегиално-до­пълващи се (шофьор – кондуктор) и съ­подчинителни (ръководител движение

– машинист).

Подпомагано конструиране на видове транспортни средства.

 
    Игрово арт.

пресъздаване

Начално

обособяване

на И-Д

Пресъздаване на впечатлили децата сценки с полярни герои и фантастични

персонажи.

 
  Изобразително

изкуство

Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Ще нарису­вам различни

предмети с

този цвят

• Уточняване представите на децата за различни обекти с еднакъв цвят.

• Изобразяване на един или няколко обекта с показания от учителя цвят (напр. жълт – пате, пиле, лимон, цве­те, слънце).

• Развиване на асоциативно мислене.

 
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Имам си

лодка

Апликиране на лодка чрез комбинира­не на познати форми за предаване на конструктивните ú особености.

Затвърдяване уменията за сръчно и уверено точково залепване на отдел­ните части с клечка и малко лепило (С 200).

картон

ИИ №14

II, 2 Български език и литература Речник Активизира­не на думи • Активизиране на думи–названия на сухопътни превозни средства.

• Съставяне на описание по конкретни и общи признаци.

• Овладяване правилно произношение на многосрични думи.

стр. 30
    Интерпрета­ция на литера­турно произве­дение „Пожарът“

от Г. Кон­стантинов

Повторно възприемане на текста и проследяване на сюжета по илюстра­цията.

Назоваване на героите и анализира­не на техните действия и постъпки.

Табло
  Математика Пространстве­ни отношения Ляво и дясно • Определяне и назоваване от детето на лява ръка, ляв крак, дясна ръка, де­сен крак.

• Упражняване в движения с предмет с лява и с дясна ръка.

 
    Пространстве­ни отношения Ляво и дясно • Затвърдяване определяне и назова­ване от детето на лява ръка, ляв крак, дясна ръка, десен крак.

• Поставяне на предмет вляво и вдя­сно спрямо детето.

 
  Социален свят Здравословна и

социална среда

Превозни

средства

• Изграждане на представа за сухо­пътни превозни средства – кола, ав­тобус, камион и основните им части

• Запознаване с предназначението на превозните средства.

стр. 30
    Здравословна и

социална среда

Превозни

средства

• Разширяване представите за сухо­пътни превозни средства.

• Разпознаване и сравняване на превозните средства по видими признаци.

стр. 30
  Природен свят Животински

свят

Непознати

/интересни/

животни

• Запознаване децата с панда и кенгуру.

• Изграждане на представа за грижата на пандата и кенгуруто за малките.

стр. 31
    Животински

свят

Непознати

/интересни/

животни

• Обогатяване представите за панда и кенгуру и грижите им за малките.

• Изграждане на положително отноше­ние и интерес към живота им.

стр. 31
  Музика Възприемане

Възпроизвежда

не (музициране)

Съпровод с

детски му­

зикални ин­струменти

• Запознаване със песента „Баба Мар­та“ по текст на А. Разцветников и определяне на характера ú.

• Затвърдяване уменията на децата за встъпване навреме в своята партия при съпровод на музикалната пиеса „Магаренцето с двуколката“ от П. Хад­жиев с детски музикални инструменти.

 
    Възпроизвежда­

не (музициране)

Развиване на

ладов усет

Изграждане на умения у децата да импровизират края на незавършена мелодия, изпята от учителя.

Привличане на децата към изпъл­нение на песента „Баба Марта“ по текст на Асен Разцветников.

 
  Физическа

култура

Естествено

приложна

двигателна

дейност

Подаване и

ловене на

топка

• Разучаване на подаване и ловене на топка с две ръце отдолу на разстоя­ние 1,5 м (от учителя).

• Затвърдяване бягане в зиг-заг между предмети (учителят води децата).

• Усъвършенстване на скачане на дъл­жина от място с два крака (от кръг в кръг на разстояние 30–40 см).

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с ходе­

не, бягане и с

топка

Затвърдяване ходене и бягане в кръг със смяна на темпото. Затвърдяване подаване и ловене на топка

Игри: „Слушай сигнала“, „Кажи своето име“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Петле • Създаване на умения за работа с нестандартни материали – пластма­сово топче (пинк -понк, пластмасово яйце) и хартия.

• Подреждане и съединяване, чрез ле­пене върху готова форма допълнител­ни елементи (пера, опашка, гребен) за получаване на образ.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сю­жети от транспорта и услугите СКИ – по по­вод на СРИ • Обособяване на игрово звено „Авто­гара“, атрибутивно осигуряване на ролите, етапно включване на звена от услугите

• Насочване към специфичните задъл­жения на участниците в движението.

• Организация на средата с рамков ма­териал.

• Начално вариативно конструиране: еднакво шаси – видове камиони.

 
    Игрово арт. пресъздаване Обособени елементи на И-Д • Претворяване на епизоди с герои – животни.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Самолет • Затвърдяване уменията за разточ­ване и слепване на различни по дължи­на и дебелина продълговати форми, като конструктивни елементи за мо­делиране на разнообразни самолети.

• Изпълнение с пластичен материал.

Табло
    Изобразително творчество Пътувам със самолет Обогатяване представите за конструктивните особености на са­молета.

Изобразяване на обстановка и опре­делен сюжет по личен избор.

Изпълнение със смесена техника (пас­тел и флумастери; акварел и флумас­тери).

 
II, 3 Български език и литература Свързана реч „Пожарът“­повествова­телен текст • Съставяне на повествователен текст с придържане към авторския текст /помощни въпроси/.

• Овладяване на интонационна изрази­телност при разказване.

• Активизиране на думи и художестве­ни изрази.

Табло
    Речник Активизира­не на думи Активизиране на думи–названия на превозни средства по въздух и вода.

Съставяне на описание по конкретни и общи признаци.

Овладяване на правилно произноше­ние на многосрични думи.

стр. 32
  Математика Равнинни фигури и форми Кръг и квадрат • Уточняване на представите за кръг и квадрат.

• Посочване на предмети с кръгла и квадратна форма.

картон Мат №8
    Равнинни фигури и форми Количествени отношения Кръг и квадрат Затвърдяване на представите за кръг и квадрат.

Отделяне на подгрупа на дадена гру­па по признак форма: а) на кръгли; б) на квадратни предмети.

картон Мат №8
  Социален свят Здравословна среда Превозни средства по въздух и вода • Запознаване с типични превозни средства по въздух и вода – самолет, кораб.

• Изграждане на представа за предназ­начението им.

стр. 32
    Здравословна среда Превозни средства по въздух и вода Разширяване представите за въз­душни и водни превозни средства.

Разпознаване и сравняване на различ­ни превозни средства.

стр. 32
  Природен свят Животински свят В зоопарка • Изграждане на представа за зоопарк.

• Запознаване с характерните белези и поведенчески прояви на маймуна, слон, лъв.

стр. 33
    Животински свят В зоопарка Обогатяване знанията за характер­ните белези и поведенчески реакции на животни от зоопарк.

Сравняване на животни по видим признак

 

стр. 33

  Музика Музика и игра Развиване на продуктивни творчески способности • Затвърдяване уменията на децата да изпълняват подходящи движения, съответстващи с характера на музи­ката към танц „Покана“.

• Развиване на усет за своето и на другите деца изпълнение при пеене на заучени песни.

 
    Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Българска на­родна музика • Запознаване с „Право хоро“.

• Работа за точно интониране, пра­вилна артикулация и спазване дина­миката при изпълнение на разучени песни.

 
  Физическа култура Естествено-приложна двигателна дейност Лазене в зиг­заг • Разучаване на лазене от колянна опо­ра в зиг-заг между предмети.

• Затвърдяване подаване и ловене на топка с 2 ръце отдолу на разстояние 1,5 м (от учителя).

• Усъвършенстване на бягане в зиг-заг между предмети (учителят води де­цата).

 
    Игрова двигателна

дейност

Игри с лазене и хвърляне Затвърдяване лазене от колянна опора в зиг-заг.

Затвърдяване подаване и ловене на топка.

Игри: „Мечета и мед“, „Кажи своето име“, „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Веселото пиле • Развиване на уменията за работа с хартия: рязане по контур (кройка), биговане.

• Свързване чрез лепене на допълни­телни елементи за получаване на об­раз.

картон КТБД №4
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от праз­ничния бит и услугите СКИ – в мал­ки групи • Действено тематично обединяване на различни игрови структури. Уто­чняване връзка та: празник – обслужва­щи професии.

• Съвместно изработване на подаръци с дребен конструктивен материал.

 
    Игрово артистично пресъздаване Празнични театрализи­рани етюди • Пресъздаване на сценки с любими герои от приказки, филми и ТВ-преда­вания.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Шарено петле • Затвърдяване уменията за дорисува­не и оцветяване на контурни изобра­жения с повече цветове.

• Обогатяване на образа чрез декори­ране по личен избор.

• Изпълнение с графичен материал по избор.

картон ИИ №15
    Художествено възприемане

Изобразително творчество

Патенца и пиленца Обогатяване на образните предста­ви за любими животни и средата в която живеят.

Изобразяване на пате и пиле чрез получаване на цветни петна направо с четката.

Дорисуване на характерните им бе­лези (човка, крака, очи) с флумастери или с върха на четката.

картон ИИ №16
II, 4 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотво­рението „Март“ от Г. Веселинов • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване на текста.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

• Разучаване на текста и пресъздава­не с подходяща интонационна изрази­телност.

стр. 34
    Звукова култура Елементи на речта – дума • Практическо осъзнаване на думата ка­то самостоятелна единица на речта. (Допълване на изречение с подходяща дума. Възприемане на разказа „Обърка­ните думи“ от С. Чолакова.) стр. 34, 35
  Математика Количествени отношения Образуване на предмет­ни групи • Групиране на еднородни предмети.

• Отделяне на подгрупа от дадената група по признаци: цвят, форма, висо­чина.

• Детето да разбере, че един и същ предмет може да участва във всяка от различните групи, в зависимост от при­знака по който се отделя подгрупата.

картон Мат №9
    Измерване Нареждане на предмети по височина Затвърдяване нареждането на три еднакви предмета, различни по височи­на според намаляване и увеличаване на височината им.

Активизиране правилната употреба на изразите: „нисък, по-нисък, най-ни­сък“. „висок, по-висок, най-висок“.

 

картон Мат №9

  Социален свят Културни и национални ценности Баба Марта • Разширяване представите за праз­ника Първи март.

• Разпознаване и назоваване на симво­ли и обичаи, свързани с празника.

стр. 34
    Културни и национални ценности Баба Марта • Затвърдяване представите за праз­ника Баба Марта.

• Емоционално съпреживяване отношени­ята между хората по време на празник.

 
  Природен свят Растителен свят Пролетни цветя • Изграждане на представа за пролет­ни цветя.

• Запознаване с характерните особе­ности и основни части на цветя – ла­ле, минзухар, кокиче.

стр. 35
    Растителен свят Пролетни цветя Затвърдяване представите за про­летни цветя.

Сравняване на цветя по видими при­знаци.

стр. 35
  Музика Възпроизвежда­не (музициране) Елементи на

музикалната

изразителност

Развиване на мелодичен слух • Запознаване с песента „Бягай мой велосипед“ от Михаил Шопов.

• Затвърдяване уменията на децата за разпознаване на високи и ниски тонове; музикално-дидактична игра „Птици и птиченца“.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Вокално-изпълнителски

умения

• Разучаване на песента „Бягай мой велосипед“ от Михаил Шопов; включва­не на децата в изпълнението ú.

• Затвърдяване на заучени песни; уп­ражняване на отделни музикални фра­зи в по-бавно темпо.

 
  Физическа

култура

Естествено-

приложна

двигателна

дейност

Търкаляне на

топка към

ориентир

• Разучаване на търкаляне на топка (с диаметър 20 см) с лява и с дясна ръка към ориентир (предмети с широчина 20–30 см) на разстояние 1,5–2 м.

• Затвърдяване лазене от колянна опора в зиг-заг между предмети.

• Усъвършенстване на ходене и бягане в кръг.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с тър­каляне, ходе­не и бягане Затвърдяване на търкаляне на топ­ка (с диаметър 20 см). Затвърдяване ходене и бягане в кръг.

Игри: „На теб – на мен“, „Не влизай в кръга“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване

и свързване на материали

Мартеница • Създаване на умения за работа с нов вид материал – конци (бял, червен).

• Намотаване на прежда на пръст и завързване през средата (работа по двойки).

• Създаване на празнично настроение.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сюже­ти от праз­ничния бит и услугите Компоненти от СКИ и И-Д в СРИ • Самостоятелно импровизирано вари­ране на игрови структури около праз­нични теми.

• Акцентиране върху правилата за културно поведение, толерантност и добронамереност.

• Обогатяване на сюжетните вари­анти с нови материали и откъси от представления.

 
    Фолклорни игри и пресъздаване Народни игри • Насочване към изразителните сред­ства в народните игри, обичаи и ри­туали.  
  Изобразително Художествено За да са • Създаване на декоративна украса на чашка или чинийка с различни видове линии и обогатяването им с допълни­телни декоративни елементи съобраз­но формата на съда.

• Самостоятелно цветово и компози­ционно решение с материали и техни­ка на изпълнение по избор.

 
изкуство пресъздаване Изобразително творчество красиви
    Изобразително

творчество

Аз мога Изграждане на отделен образ или сю­жет по самостоятелно избрана тема със средствата на моделирането, ри­суването или апликирането.

Творческо използване на избраните материали, технически похвати и по­знати изразни средства.