I, 1 Български език и литература Възприемане на литературно произведение „Кравайчето“ – народна приказка • Възприемане на текста и илюстра­цията.

• Емоционално съпреживяване дейст­вията и постъпките на героите.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

Табло
    Речник Описателен текст по две играчки • Овладяване на умение за съставяне на сравнително описание на две играчки.

• Активизиране на прилагателни имена.

 
  Математика Количествени отношения Количест­вено сравня­ване на две предметни групи • Упражняване в установяване на коли­чествено равенство и неравенство на две групи чрез съпоставяне на предме­тите им.

• Активизиране на изразите: „по рав­но“, „повече“ и „по-малко“.

 
    Пространстве­ни отношения Ориентиране в простран­ството Затвърдяване определянето и назо­ваването от детето на своето поло­жение спрямо конкретен предмет

 Активизиране на изразите „Аз съм пред, зад, до…“.

 
  Социален свят Социална и културна среда Весели празници • Изграждане на конкретна представа за лични празници и празници на семей­ството.

• Развитие на положително емоционал­но отношение към празниците.

 
    Социална и културна среда Весели празници • Разширяване знанията за лични и се­мейни празници.

• Изграждане на представа за битова и празнична среда и норми на поведе­ние по време на празник.

 
  Природен свят Естествена физ. среда и природни явления Зима е… • Обогатяване представите за ме­теорологичните прояви през зимата и влиянието им върху растения и жи­вотни.

• Създаване на интерес към красотата на зимния пейзаж.

 
    Естествена физ. среда и прир. явления Зима е… • Затвърдяване представи за промени­те върху растенията и поведението на животните при зимни условия.  
  Музика Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на способности  за разбиране и осъзнаване на музикално­то съдържа­ние • Развиване уменията за определя не характера на музиката, в съответ­ствие с текста на песента „На пър­залката“ от Т. Попов.

• Затвърдяване уменията за изпълня­ване точно мелодията и текста на за­учена песен без съпровод с музикален инструмент; музикално – дидактична игра „Пейте като мен“.

 
    Музика и игра

Възпроизвежда­

не (музициране)

Слухово-дви­

гателна ко­

ординация

Запознаване с песента и движенията на хорото „Еленчице“ от Б. Тричков.

Разучаване на песента „На пързалка­та“ от Т. Попов; включване на децата в изпълнението ú.

 
  Физическа

култура

Естествено

приложна двигателна дейност

Ходене в зиг заг • Разучаване ходене в заг-заг водени от учителя (между предмети).

• Затвърдяване прекатерване на гим­настически скрин с височина 45 см чрез опорен лег.

• Усъвършенстване бягане в кръг.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с ходене

и прекатер­ване

Затвърдяване ходене по двама. Зат­върдяване прекатерване на гимнасти­ческа пейка.

Игри: „Весел влак“; „Катерички“; „Бръмчаща пчела“,

 
  КТБД Обработване и свързване на материали „Бижу“ (гривна или брошка) • Развиване на умения за работа с нов вид материал – пластичен (солено тесто или пластилин) и природни ма­териали.

• Овладяване на подходящи техники – прикрепване, печатане, оформяне на отвор.

• Всяко дете изработва „бижу“ според желанието и възможностите си.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – бито­во- празнични сюжети Компоненти от СКИ Стимулиране обмена на впечатления от празниците и тяхното обслужване от различни професии.

Начално самостоятелно и в малки групи конструиране по образец – по донесени от децата нови играчки.

 
    Игрово арт. пресъздаване Театрализи­рани етюди Претворяване – в групи – на сценки и части от коледни и новогодишни пред­ставления.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Топлото ми шалче • Създаване на украса за шалче с пра­ви, вълнообразни или начупени линии (по избор) върху цветна основа.

• Самостоятелно съчетаване на ли­ниите по вид, цвят и редуване. Про­следяване на връзката между вида на линиите и движенията на ръката и флумастера, с които се получават.

 
    Изобразително творчество Веселият Снежко Рисуване, моделиране или апликиране на снежен човек.

Насочване към сравняване на различ­ните изразни средства и постепенно вникване в тяхната специфика.

Самостоятелно определяне на изоб­разителните материали и техники.

Развиване на детски индивидуални качества.

 
I, 2 Български език и литература Граматически правилна реч Сегашно и минало свършено време • Активизиране правилната употреба на глаголните форми в сегашно и ми­нало свършено време

• Конструиране на прости разширени изречения с пряко и непряко допълне­ние и обстоятелствено пояснение за време.

стр. 23, 24
    Интерпрета­ция на литера­турно произве­дение „Кравайче­то“ – нар. приказка • Повторно възприемане на текста и проследяване на сюжета по илюстра­цията.

• Назоваване на героите и осмисляне на техните действия и постъпки.

• Активизиране на думи и художестве­ни изрази.

Табло
  Математика Измерване Количест­вено сравня­ване на две предметни групи • Затвърдяване превръщането на ко­личественото равенство в неравен­ство и на количествено неравенство в равенство.

• Затвърдяване на изразите: „повече“, „по-малко“ и „по равно“.

картон Мат №7
    Количествени отношения Измерване Количест­вено сравня­ване на две предметни групи Сравняване

на предмети

Практическо установяване незави­симостта на количественото равен­ство и неравенство на 2 предметни групи от големината на предметите.

Сравняване на 3 предмета, различни по го лемина.

Правилна употреба на изразите: „голям, по-голям, най-голям“; „малък, по­-малък, най-малък“.

 
  Социален свят Предметна

среда

Зима в

планината

• Обогатяване на личния опит и взаи­моотношенията с другите при игри в снега.

• Разширяване представите на деца­та, свързани с игри в снега и взаимо­отношенията по време на тях.

стр. 24
    Предметна

среда

Зима в

планината

• Запознаване с някои основни правила на открито в планината през зимата.

• Умения за възприемане красотата на зимния пейзаж.

стр. 24
  Природен свят Животински свят Бяла приказка • Изграждане на елементарна пред­става за животни в полярните обла­сти и начина им на живот в зависи­мост от климатичните условия.

• Запознаване с характерни белези на пингвин.

стр. 25
    Животински

свят

Бяла

приказка

• Разширяване знанията за пингвин.

• Изграждане на положително отноше­ние и интерес към начина му на живот.

стр. 25
  Музика Възпроизвежда­

не (музициране) Музика и игра

Вокално-из­пълнителски умения • По-точно възпроизвеждане на текста и мелодията на „На пързалката“ от Т. Попов и запяването ú от групата.

• Затвърдяване песента „Еленчице“ и разучаване на хорото.

 
    Възпроизвежда­не (музициране) Музика и игра Развиване на мелодичен слух Работа за по-точно интониране на заучени песни чрез използване на музи­кално-дидактичната игра „Славейче“.

Затвърдяване песента и последова­телното изпълнение на движенията (Хоро „Еленчице“).

 
  Физическа

култура

Естествено

приложна двигателна дейност

Ходене и

бягане със смяна на темпото

• Разучаване на ходене и бягане в коло­на със смяна на темпото.

• Затвърдяване ходене в зиг-заг, воде­ни от учи теля.

• Усъвършенстване на лазене от колян­на опора с провиране под въже с висо­чина 30–35 см.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с бягане

и лазене

Затвърдяване ходене и бягане в коло­на със смяна на темпото. Затвърдява­

не лазене и провиране.

Игри: „Слушай сигнала“, „Куче и лиси­ци“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Кукла (нивеляшка) • Развиване на уменията за работа с хартия.

• Навиване на хартиена лента на руло.

• Съединяване, чрез лепене с допълни­телни елементи (очи, уста) за получа­ване на образ.

 
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – сюже­ти от услуги и здравеопаз­ване • Обогатяване представите на деца­та за труда на лекарите и стомато­лозите.

• Разширяване употребата на предме­ти-заместители, на условни игрови­действия и тяхното словесно обозна­чаване.

 
    Игрова среда Компоненти от СКИ и И-Д по повод и в СРИ Подпомаган подбор на целесъобразни средства при организация на игровата среда и обогатяване на СРИ с театра­лизирани приказни и фантастични етюди.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Зимна гора • Създаване на пейзажна рисунка с раз­лични по големина и конструкция зим­ни дървета в няколко плана. • Обогатяване на пейзажа с допълни­телни еле менти по личен избор. • Изпълнение на рисунката с живопис­ни материали.  
    Художествено възприемане Изобразително творчество Приятели Апликиране на детска фигура с най­общо предаване на конструктивните ú особености и пропорции с познати­те изходни форми, различни по цвят и големина – z,.,_. Насочване към предаване на елемен­тарно движение на фигурата. картон ИИ №11
I, 3 Български език и литература Свързана реч „Кравайче­то“ – пове­ствователен текст •*Съставяне на повествователен текст с придържане към авторския текст /помощни въпроси/.

• Овладяване на интонационна изрази­телност при разказване.

• Подготовка за театрализирана игра.

Табло
    Свързана реч „В магази­на“ – диалог Овладяване на умения за участие в диалог. Активизиране употребата на ети­кетни речеви форми и названия на различни видове продукти.  

стр. 26

  Математика Пространстве­ни отношения Ориентиране в тримерно­то простран­ство • Определяне и назоваване от детето на своето положение спрямо различни в близост до него обекти (аз съм пред, зад, до, под).

• Упражняване в движения с предмет в посоките напред–назад и нагоре–на­долу.

 
    Количествени отношения Количест­вено сравня­ване на две предметни групи Практическо установяване независи­мостта на количественото равенство неравенство на две предметни групи от разположението на предметите

Затвърдяване представите за не за­виси мостта на количественото равен­ство и неравенство на две предметни групи от големината на предметите.

 
  Социален свят Предметна среда В магазина • Изграждане на представа за труда на хората в сферата на търговията.

• Използване на изрази – етикети при общуване със служители в търговски обект.

стр. 26
    Предметна среда В магазина • Затвърдяване представите за труда на хората в търговията.

• Упражняване в етикетни норми на общуване в търговски обект.

стр. 26
  Природен свят Животински свят Животните през зимата • Изграждане на представа за начин на зимуване на горски животни.

• Сравняване на животните според храненето им – хищници и тревопасни.

Табло
    Животински свят Животните през зимата • Обогатяване представите за начи­ните на зимуване на горските живот­ни

• Запознаване с грижите за горските животни през зимата

Табло
  Музика Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на продуктивни творчески способности • Изграждане на умения у децата за съчиняване на мелодия, като изпяват собственото и на другарчето си име.

• Работа за едновременно и изразител­но изпълнение на заучени песни.

 
    Възприемане Възпроизвежда­не (музициране) Развиване на музикална памет Изграждане на умения у децата да отгатват позната песен по изсвирена фраза от нея.

Усъвършенстване ясната дикция при изпълнение на заучени песни; музикално­дидактична игра „Пей без глас“.

 
  Физическа култура Естествено-приложна двигателна дейност Равновесно ходене • Разучаване на равновесно ходене по дъска с дължина 2 м, височина 30 см и широчина 30 см.

• Затвърдяване ходене и бягане в коло­на със смяна на темпото.

• Усъвършенстване на прекатерване на гимнастически скрин с височина 45–60 см чрез опорен лег.

 
    Игрова

двигателна

дейност

Игри с равно­

весно ходене

и бягане

Затвърдяване равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см. Затвърдяване на бягане в разпръс­нат строй .

Игри: „По мостчето“, „Бързо на стол­че“, „Дърво“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Шапка за рожден ден • Развиване на уменията за работа с хартия.

• Създаване на умения за рязане по контур (кройка), прегъване, лепене, връзване.

картон КТБД №3
  Игрова

култура

Игрова среда СРИ – би­тово- про­фесионални сюжети Начално обо­собяване на СКИ Обогатяване тематиката на сюже­тите с професии от близкото до деца­та обкръжение.

Допълнителна ориентировка в систе­мата от ролеви връзки и взаимоотно­шения.

Намаляване на материалите, свър­зани със сюжетни епизоди, внасяне на различни конструктивни и строител­ни набори.

 
    Игрово артистично пресъздаване Преход към обособяване на

И-Д

Насочване към връзката: постъпки – нравствени качества на приказни ге­рои и персонажи – животни.  
  Изобразително изкуство Изобразително творчество Имам си шейна • Включване на дете с шейна в зимен пейзаж.

• Ориентиране в пространството на листа за създаване на композиция с по-едри фигури, с повече подробности. Предаване на характерната им кон­струкция и съотношението между тях.

• Изпълнение с живописни материали и техники.

 
    Художествено

възприемане

Изобразително

творчество

Ледената

принцеса

Изграждане в обем на обобщен чо­вешки образ от бял или бледо син плас­тичен материал.

Насочване към устойчиво построява­не на фигурата чрез опростяване на тялото (конусовидна форма).

Декориране на фигурата чрез гра­виране или налепване (по желание). Приложение на получената пласти­ка – като Коледен подарък или елхова играчка.

Табло
I, 4 Български език и литература Възприемане на литературно произведение Стихотворе­нието „Враб­чета“ – от Н. Неделина • Възприемане и емоционално съпрежи­вяване съдържанието на текста.

• Активизиране на нови думи и худо­жествени изрази.

 
    Граматически правилна реч Сложно съчи­нено изрече­ние Активизиране употребата в речта на сложни съчинени изречения със съю­за „и“. стр. 27
  Математика Измерване Сравняване на предмети по височина • Сравняване на два еднакви предмета различни по височина.

• Активизиране изразите: „по-висок“ и „по-нисък“.

 
    Измерване Сравняване на предмети по височина Затвърдяване сравняване на два ед­накви предмета различни по височина.

Включване на трети предмет равен по височина с един от двата. Правилна употреба на изразите: „по-висок“, „по­-нисък“, „равни по височина“.

 
  Социален свят Предметна среда Кой ме лекува • Разширяване на представите за тру­да на лекаря и медицинската сестра. • Запознаване с типични за професия­та на лекаря и медицинската сестра действия – преглед, превръзка, измер­ване и др. стр. 48
    Предметна среда Кой ме лекува • Уточняване представите за про­фесията на лекаря и медицинската сестра и типични за професията им действия.

• Изграждане на положително емоцио­нално отношение към тях.

 
  Природен свят Животински свят Зимуващи птици • Разширяване представите за влия­нието на метеорологичните условия върху птиците.

• Запознаване със зимуващи птици-врана, гълъб, врабче.

Табло
    Животински свят Зимуващи птици • Обогатяване представите за зиму­ващи птици.

• Грижи за птиците през зимата.

 
  Музика Възприемане Музика и игра Инструмен­тална музика • Запознаване с музикалната пиеса „Магаренцето с двуколката“ от П. Хаджиев – разкриване на музикално-ху­дожествения образ.

• Подобряване качеството на движени­ята при изпълнение на хоро „Еленчице“.

 
    Възприемане Българска на­родна песен Създаване на интерес и желание у децата за изпълняване на български народни песни. („Дойне, Дойне“ – народ­на песен).

Насочване вниманието на децата към връзката между музикално-худо­жествения образ и веселия харак тер на музиката при слушане на музикал­ната пиеса „Магаренцето с двуколка­та“ от П. Хаджиев.

 
  Физическа култура Естествено-приложна двигателна дейност Скок на дължина от място • Разучаване на скачане на дължина от място с 2 крака (от кръг в кръг) на раз­стояние 30–40 см).

• Затвърдяване равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см.

• Усъвършенстване на ходене и бягане в колона със смяна на темпото.

 
    Игрова двигателна дейност Игри с равно­весно ходене и скачане Затвърдяване равновесно ходене по дъска с височина 30 см и широчина 30 см. Затвърдяване на скачане на дължи­на от място с 2 крака (от кръг в кръг на разстояние 30–40 см).

Игри: „На поляната“, „По мостчето“, „Великани и джуджета“.

 
  КТБД Обработване и свързване на материали Коланче • Създаване на умения за работа с нестандартни материали – стиропор, дунапрен, пласт ма са.

• Създаване на умения за подреждане и съединяване на готови елементи, чрез лепене върху хартиена лента.

• Развиване на сръчност.

 
  Игрова култура Игрова среда СРИ – сю­жети от услугите и транспорта Ориентировка във функционалните зависимости на работещите в транс­порта и инструменталната им екипи­ровка.  
    Игрова среда СКИ – само­стоятелни и включени в СРИ компо­ненти Групова организация на игровата среда. Самостоятелно боравене със среден и дребен конструктивен мате­риал.  
  Изобразително изкуство Художествено възприемане Изобразително творчество Зимни игри • Създаване на сюжетна композиция по лични впечатления и преживявания.

• Включване на повече човешки образи с предаване на елементарни пози и движения.

• Изпълнение на рисунката с бои и флу­мастери.

картон ИИ №12
    Художествено възприемане Изобразително творчество Вълшебства Създаване на различни образи от ед­на и съща изходна форма

 Преоткриване на сходни по форма предмети и изобразяването им чрез дорисуване на характерни за тях час­ти и детайли.

Самостоятелно определяне степента на детайлизиране и изразните сред­ства (графична линия, цветни петна, структурно охарактеризиране).

картон ИИ №13