ПЛАН ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦАТА ДО 3-год. ВЪЗРАСТ

 

* Теми: КОЛЕДНА  ПИТКА(с.22) и ДЯДОВАТА ПИТКА(с.21)

 

Акценти – Социален свят, Природен свят, Български език

 

Очаквани резултати:

 

 • § Детето придобива по-конкретни представи за добро и лошо при оценяване поведението на приказни герои с помоща на възрастен;
 • § Възприема кратка и разбираема приказка, като реагира емоционално при представяне на съдържанието ú чрез различни средства;
 • § Познава и назовава приказни герои;
 • § Опитва се да описва с думи основни характеристики и действия на героите, като отговаря на въпроси с прости изречения; използва прилагателни имена;
 • § Опитва се да възпроизвежда отделни повтарящи се фрази чрез прости изречения с подходяща интонация;
 • § Вживява се в роля при опит за драматизиране на позната приказка;
 • § Проявява желание за участие в подготовката и провеждането на празник съвместно с близки – връстници и други деца;
 • § Моделира овална форма между дланите на двете ръце и я притиска, като оформя плосък модел с овална форма;
 • § Опитва се да съединява отделни части на цялостно изображение (тип “пъзел”).

 

Утринна  гимнастика

Подражателни общоразвиващи упражнения с текст

Подайте си напред ръцете

с водица ги измийте двете.

Клекнете вий, сега станете

ръцете ни са чисти вече.

В гората ви очаква Мечо –

в редица да се подредим

при Мечо всички да вървим.

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

 

1. Природен  свят  – ДЯДОВАТА ПИТКА (ориентиране в природния и социалния свят)

v  Разпознаване на конкретни животни и техни характерни външни белези;

v  Разбиране на елементарен приказен сюжет, на поведението на героите и на техните взаимоотношения;

v  Демонстриране на емоционално отношение при представяне на приказка;

v  Конкретизиране на представите за добро и лошо.

Стр. 111 от кн. “ Прочети ми пак…1” от проф. Ф. Даскалова

 

2. Музика

 

v Постигане на изразителност при възпроизвеждане на текста и музиката на песен.

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

1.Български език -  ДЯДОВАТА ПИТКА

vНазоваване на приказни герои и техните характеристики;

vОпити за възпроизвеждане на повтарящи се фрази в приказка – свързан текст;

vОбогатяване на речника с прилагателни имена и охарактеризиране на приказни герои;

vИзползване на правилно построени изречения, подходящо глаголно време (с помощ)

 Стр. 111 от кн. “ Прочети ми пак…1” от проф. Ф. Даскалова

 

2.Физическа култура

vИзпълняване на имитационни и ритмични движения в рамките на двигателни и музикално– двигателни игри.

С

 

Р

 

Я

 

Д

 

А

1.Социален  свят – КОЛЕДНА ПИТКА

vРазпознаване на отделни елементи от празнични обичаи (предмети и действия);

vДемонстриране на желание за участие в подготовката и провеждането на празник.

В ситуацията по социален  свят децата разглеждат илюстрацията, като се опитват да разпознаят изобразените предмети – питка, гевречета, сурвачка. С помоща на учителката ги свързват с коледните и новогодишните празници, описват действията, които се извършват с тях (гевречетата се нижат, питката с късмет се разчупва, със сурвачката се сурвака), като по този начин се приобщават към празничните обичаи. Подходящо е допълнително онагледяване с натурални обекти или макети, както и представяне на сюжетната ситуация с любими персонажи.

 

2.Изобразително изкуство 

vИзработване на овална плоска форма от пластичен материал.

 

Темата е подходяща за усъвършенстване на уменията за модeлиране. След подходяща мотивация (игров прийом, сюжет) децата оформят овална форма от мек материал (тесто, пластелин) и след притискане върху твърда основа (дъска) получават плосък модел (питка).

 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

 

1.Конструктивно – технически и битови дейности – КОЛЕДНА ПИТКА

 

v Низане на гевречетата (предварително изработени и изпечени от Сиси) на конец;

v Включване B битови дейности, свързани с празника (в детската градина, у дома).

 

2.Игрова култура и пресъздаване – нерегламентирана  ситуация

v  Игри инсценировки и опит за ситуативно участие в драматизиране на приказен сюжет;

v  Отразяване на елементи от игри, свързани с фолклорни празнични обичаи.

 

П

 

Е

 

Т

 

Ъ

 

К

1.Физическа култура – ДЯДОВАТА ПИТКА

v Изпълняване на общоразвиващи упражнения-ходене по наклонена дъска, бягане(разпръснато или в колона), провиране,търкаляне, опит за хвърляне (малка топка) в цел;

v Изпълняване на подражателни и музикално – ритмични движения.

2.Математика – нерегламентирана игрово – познавателна ситуация:

vУточняване на представите за геометрични фигури и развиване на умението за групиране по форма;

vСравняване на сходни по големина предмети;

vОбогатяване на представите за цвят (основните и бял).

В нерегламентирана ситуация по математика се работи върху илюстрацията на с. 20. Тя е особено подходяща за уточняване на представите за основни геометрични фигури – кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. На децата се предлага да определят чрез показване предмети като топка, покривче, тухличка и след това да ги свържат (да направят пътечка) със зададените еталони (назовават се по същия начин) в лявата част на страницата ( групиране на еднакви геометрични фигури).

Подобно на преходната и тази илюстрация съдържа възможности за сравняване на сходни по големина предмети (малка, по – голяма и най – голяма играчка за елха), както и за показване на предмети с назован цвят (основните и бял – снежинки).

 

** Тема: КАКВО СЕ СЛУЧВАобобщителна – (с.23, 24)

 

Акценти – Социален свят, Природен свят, Български език

 

Очаквани резултати:

 • § Детето възприема в нагледен план сюжетна ситуация, като се опитва да изразява вербално действията на героите и да описва изобразените обекти с помощта на възрастен;
 • § Различава и назовава типични характеристики на определен сезон (есен, зима), като се ориетира по облеклото на хората и промените в неживата и живата природа;
 • § Реагира емоционално на нетипични и комични ситуации;
 • § Опитва се да определя емоционално състояние на хора по мимика и жестове;
 • § Прегъва хоризонтално хартия по зададен ориентир;
 • § Ориентира се в близката материална и социална среда (детска градина) в нагледно – действен план; познава и назовава предмети и хора в нея;
 • § Изразява вербално чрез прости изречения действия и герои, които ги извършват, средства и място на действие в нагледен план;
 • § Опитва се да съставя кратък разказ (2-3 изречения) по картина;
 • § Разпознава и  назовава в нагледен и действен план динамични промени в природата (нежива – ден и нощ, есен и зима; жива – поведение на хора и животни) и в близката социална среда (поведение при промяна на средата);
 • Осъзнава в нагледно – практически план зависимостта между емоционалното състояние и общуването с други хора (близки възрастни и връстници).

 

Утринна  гимнастика

Подражателни общоразвиващи упражнения с текст

 

Падайте снежинки бели

нека сняг навред се стели

имаме си всички

топли ръкавички.

Давайте напред ръцете

бързо свийте коленете

ето идва Снежко,

Снежко-Белодрешко!

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

 

1. Природен  свят  – КАКВО СЕ СЛУЧВА?

v  Разпознаване на сезони по конкретни характеристики на природни обекти в живата и неживата природа;

v  Ориентиране в динамични промени в живата и неживата природа – в денонощието и според сезона.

 

2. Музика

 

v Усъвършенстване на уменията за слушане и изпълняване на музика (подпяване, пеене, музикално – ритмични движения ).

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

1.Български език -  КАКВО СЕ СЛУЧВА?

vНазоваване на природни обекти от живата и неживата природа и техни външни характеристики и действия – съществителни, прилагателни, глаголи;

vНазоваване на лица и техни действия – съществителни и прилагателни;

vСъставяне на кратък разказ на онагледена сюжетна основа.

 

2.Физическа култура

vУсъвършенстване на уменията за извършване на съвместна двигателна дейност за постигане на общ  резултат;

vВключване в познати и овладяване на нови двигателни и музикално – двигателни игри.

С

Р

Я

Д

А

1.Социален  свят – КАКВО СЕ СЛУЧВА?

vВъзприемане на адекватно социално поведение на хора в конкретна ситуация;

vОпределяне на емоционално състояние и връзката му с конкретна социална ситуация;

vВъзприемане и адекватно реагиране на комични случки и събития.

2.Изобразително изкуство 

vСвободно изпробване на овладените умения за рисуване, моделиране и апликиране.

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1.Художествена информация и литература за деца – КАКВО СЕ СЛУЧВА?

v Възприемане на художествено произведение по избор – приказка или стихотворение, осмисляне на съдържанието му;

v Рецитиране на познато стихотворение от предходна тема.

2. Конструктивно – технически и битови дейности

v Прегъване на хартия (хоризонтално);

v Насочване на вниманието към навични действия , свързани със самообслужването.

 
3.Игрова култура и пресъздаване – нерегламентирана  ситуация

v  Демонстриране на желание и елементарни умения за осъществяване на самостоятелни сюжетно – игрови действия (индивидуално или в рамките на малки групи).

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

1.Физическа култура

v Изпълняване на общоразвиващи упражнения – усъвършенстване на основните движения (ходене, катерене, хвърляне), на други движения (бягане, скачане, лазене, провиране, търкаляне, ритане и т.н.) с тенденция към превръщането им в двигателни умения.

2.Математика – нерегламентирана игрово – познавателна ситуация:

vОриентиране в пространствени отношения (горе-долу, пред-зад ит.н.);

vУточняване на представите за количество (едно и много);

vОбогатяване на представите за основни и други цветове.

 

Методически насоки и препоръки:

Работа с илюстрациите: На първата илюстрация /с.23-горе/ са изобразени две сюжетни ситуации със сезонна определеност /есен и зима/. Тя представлява нагледна основа за различаване и назоваване на типични характеристики на определен сезон. Децата сравняват и посочват различия в облеклото /топло и леко/, в неживата природа /вали сняг , грее слънце/ и живата природа /има или няма растения или животни/. В този смисъл илюстрацията може да се използва в образователни направления български език и природен свят. Допуснатата грешка от художника /две деца с неподходящо за сезона облекло/ е с цел създаване на проблемна и комична ситуация за провокиране на емоционална реакция и интерес, за стимулиране на познавателна активност и по-пълноценно овладяване на образователното съдържание. Посоченият елемент, както и задачата за определяне на емоционалното състояние на героите, назоваването им с конкретни имена, би могло да е съдържание на ситуация по образователно направление социален свят.

            Първата илюстрация /с.24-горе/ и огледално разположената /с.23-горе/ са решени на същия принцип. Изобразено е помещение в детската градина за игри и занимания. След изрязване от възрастния се прегъва по хоризонтала на две части /по зададения ориентир/, за да се получи перспективно изображение /под и вътрешност на помещението/.

            Разговорът беседа се ориентира към разпознаване на част от близката до опита на децата материална и социална среда / детска градина, децата в нея, техните основни занимания/. Назовават се предметите, персонажите и действията, които са отразени върху изображението /катерене по катерушка, ходене по пейка, строене с кубчета, разходка на кукла с количка, хранене с лъжица, пиене от чаша/. Тази илюстрация може успешно да се включи в ситуации по образователни направления български език, социален свят, конструктивно – техническа дейност и музика.

            На втората илюстрация /с. 23 – долу/ са изобразени две картини – детска стая – едната с прозорче, а другата с празнична обстановка за празнуване на рожден ден. Под тях, на по – малкото пространство върху хартиена лента за изрязване са изобразени дневно и нощно небе и празнично облечено дете /тъжно и весело/. Тази лента с изображения се изрязва, разрязват се и означените прорези върху прозорчетата, в които се прокарва лента с малките изображения. Получават се две картини с определен сюжет.

             Първата илюстрация предполага провеждане на разговор беседа, насочен към установяване промени  в неживата природа /смяна на ден и нощ/, характерни разлики между различните части на денонощието /слънце, луна, звезди/ на нагледно – практическа основа / децата местят лентата в две посоки/ и връзката на тези промени с поведението на животни и хора в природната и социална среда / буден, спи/. Илюстрацията се използва основно в образователни направления български език, природен свят, конструктивно – техническа дейност.

             Втората картина предполага предварителна подготовка, подобна на първата, като разговорът беседа се ориентира към установяване на емоционалното състояние на персонажите /тъжно и весело дете, което има рожден ден; весели деца – гости/ и причините за него /детето е тъжно без приятели и весело, когато са при него на гости/. В съдържанието на ситуацията е необходимо вниманието на децата да се насочи към социални ценности – общуване с други хора като условие за положителни емоции /радост, веселие

             Втората илюстрация /с. 24 – долу/ е структурирана по сходен начин с огледално разположената /с. 23 – долу/. На нея има две картинки за мотивиране на децата. В разговора беседа внимателно се акцентира върху характерни външни белези и поведение на конкретни животни /крака, уши, опашка; лае, мяука; кучето гони котката/ и в поведението на хората през различните части на денонощието /през ноща детето спи, а през деня е будно и играе/. Илюстрацията е подходяща за работа по образователни направления български език, социален свят, природен свят, музика и конструктивно – техническа дейност.

               Сюжетният характер, предпоставена динамика на илюстрациите и възможността за действено участие в ситуациите са условие за вербално изразяване чрез изречения и кратък свързан текст /разказ/, т.е. за усъвършенстване на свързаната реч.  

„РАСТА  И  ОТКРИВАМ”  -  ВТОРО ПОЛУГОДИЕ

          Книжката е логическо продължение на тематичното съдържание, заложено в „Играя и раста” /за първото полугодие/, както в план на очакваните резултати, така и на методическите насоки за работа.

          В примерното седмично разпределение на тематичното съдържание се посочват целите, които се реализират на страниците на книжката „Раста и откривам” по всяко направление.

          Съобразно планирането за второто полугодие двете теми, по които се провеждат ситуациите през седмицата, се повтарят като интерпретация в организационните форми за съответните направления. За по-голямата част от ситуациите материалната осигуреност е гарантирана от страницата на книжката. В разпределението са посочени и примерни цели, които изискват активна предметно – практическа, изобразителна, музикална и двигателна дейност (наблюдения и практико – откривателска) в условията на детско творчество в природата и др. В примерното разпределение е посочено, че в понеделник и вторник се работи по първа тема (дясната страница от книжката на детето) главно в областта на българския език, социалния свят (респективно природния през две седмици), музика и двигателна култура (първа ситуация), а по втората – в останалите дни в областта на природния свят (респективно социалния през две седмици), художествена литература, конструиране (двете последователни направления се редуват през седмица), изобразително изкуство и двигателна култура (втора за седмицата). Ето защо предложените по – долу начини за използване на книжката са вариативни и в зависимост от разписанието за деня се налага всяка медицинска сестра да избере необходимите похвати, като се съобрази с възможностите на децата.

           Съобразно тях могат да се представят следните общи за всяка тема етапи за въвеждането на методически препоръки:

 1. Формулиране на общите за тематичното съдържание очаквани резултати, конкретизирани за седмицата.
 2. Методически препоръки за работа по илюстративния материал.

 

Работа с централната илюстрация: Тя е център на съдържанието по темата и предполага разговор или беседа. Използва се по посока на различни задачи, степенувани чрез илюстративния материал, отнесен едновременно или в последователност към отделни направления. Работата по централната илюстрация се свързва с водещия акцент, който е посочен в примерното планиране за всяка седмица. Лявата страница е предимно с демонстративен характер, а дясната – с продуктивно – приложен характер и участва в изработването на модели и макети за апликиране и конструиране  чрез използване на стикери от приложението.

 

Работа със сюжетната илюстрация: Реализирането на задачите по български език се свързва с използването на малка илюстрация – ситуацията до заглавието на темата върху лявата страница, а върху дясната има снимков материал на някои продукти от дейността на децата по темата. Възрастния може да провокира преживявания и разговор по тях за решаването на задачите на конкретни наблюдения. Част от персонажа в тях може да се преоткрие в централната илюстрация.

Работа с малките изображения, които също са разположени върху дясната страница, се свързва със задачите на направленията за овладяване на елементарни математически представи в игрово – познавателен план, за използване на определения към съществителните по български език, сравняване по видими признаци на обекти от природната и от социалната среда (игри за откриване, сравняване и др.).

Идеите в примерното разпределение, които допълват работа на сестрата по темите, но изискват и други методи и средства, се постигат в рамките на известните за всички учители и мед. сестри методически насоки (празнуване, обследване и т.н.).

 

***Тема: ОБЛИЧАМ СЕ ТОПЛО  (с.3)

Акцент –  Социален  свят

Очаквани резултати:

 • § Детето отговаря, като разпознава и назовава имена, лица, определя предмети и действа с тях;
 • § Различава в практическия си опит едно и много, малко и голямо;
 • § Разпознава близки предмети и ярки признаци;
 • § Подпява при възприемане на песни;
 • § Съпреживява при възприемане на художествени произведения – стихчета, римушки и др.

 

***Тема: ЗИМНИ ИЗНЕНАДИ (с.4)

Очаквани резултати:

 • § Детето подражава на близките си в норми на дейност и поведение;
 • § Контактува емоционално с близкото обкръжение;
 • § Опитва се да изобразява, като дорисува и играе с изобразителен материал;
 • § Моделира образци от две основни части чрез прилагане;
 • § Реагира емоционално на песен или музикално – подвижна игра;
 • § Овладява навици за самообслужване.

 

Утринна гимнастика

ПОДВИЖНА    ИГРА  

   “ЧАСОВНИК”

Аз скачам бързо на крака,

протягам двете си ръце,

опъвам тялото си – хей така

и мия двете си ръце.

До мен часовникът повтаря

безспирно: Тика – так!

Той никога не ме забравя

в зори съм винаги на крак.

 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. Социален  свят – ОБЛИЧАМ СЕ ТОПЛО

v  Възприемане на части на облеклото за зимата и осмисляне на предназначението му;

v  Характеризиране на признаци на облеклото – цвят и големина.

Провежда се разговор за уточняване на съдържанието, изобразено върху картината на стр.3 от кн. “Раста и откривам”. Учителката предлага да измислят име на детето, да преценят с какво се е облякло (да посочат частите на облеклото при назоваването им). През зимата времето е студено, мразовито и хората се обличат с дебели зимни дрехи. Обобщава се, че момичето е със зимно облекло – жълто яке, червена шапка, зелен шал, червени ръкавици, син панталон (грейка), зелени ботуши. Формулират се въпроси, уточняващи цвета на отделните части на облеклото (повторност).

2. Музика

v Възприемане на музикално – двигателна игра;

v Вслушване в музиката;

v Двигателно отразяване на двувременен равноделен метрум;

v “Крачета и ръчички”–популярна игра.

Аз моето краче

напред ще го издам,

ще го раздвижа тъй, тъй, тъй

и ще се завъртя.

Аз моята ръка

напред ще я подам,

ще я раздвижа тъй, тъй, тъй

и ще се завъртя.

 

 

В

 

Т

 

О

 

Р

 

Н

 

И

 

К

 

1.Български език-ОБЛИЧАМ СЕ ТОПЛО

 

vНазоваване на частите на облеклото – съществителни нарицателни;

v Включване  в диалогична реч.

Работа с централната илюстрация:

В тази ситуация се обсъжда и облеклото на всяко дете от групата – намират се части то него, които се различават или си приличат. Друг аспект за работа по темата е уточняване на частите от облеклото на детето върху илюстрациите в долната част на страницата. Трябва да се изберат тези части, които са нарисувани в облеклото на детето – същите по предназначение, но с различен цвят от тези върху облеченото дете.

Работа със сюжетната илюстрация:

Дете с шапка, подготвено за зимните игри. Обяснява се, че когато времето е студено, на главата се поставя вълнена шапка, която топли ушите, бузките и вратлето. Тя предпазва от студа и мразовития вятър.

 

2.Физическа култура

 

vИзпълняване на подражателни движения и двигателни действия в имитационни игри с ориентировъчни реакции вън от изпълняваното действие;

vПодражателни движения и двигателни действия. “Хвърляне на снежни топки”;

vУпражнения за търкаляне, хвърляне, ловене.

 

С

 

 

Р

 

 

Я

 

 

Д

 

 

А

1.Социален свят–ЗИМНИ   ИЗНЕНАДИ

vВъзприемане на лица (възрастни и деца) и разпознаване на части на облеклото им;

vРазпознаване на предмети за зимни игри – шейна и други;

vОсъзнаване на емоционалната връзка между възрастен и дете;

vВъзприемане на връзката между предметна (шейна, облекло) и природна среда (зайчета, елхички).

Работа с централната илюстрация:

Страницата е разделена на две части.

     Горе е нарисувана майка , която тегли въженце на шейна, върху която е седнало дете (шейната с детето е в приложението – 2бр., тъй като при прегъването се получава устойчив макет). Първоначално се провежда разговор, затова се отделя само единия стикер и се залепва до образа на майката, за да се възприеме ситуацията за ориентиране в социалния свят.

    После на децата се обяснява и знакът за прегъване (прекъснатата линия). Сестрата подготвя изрязаната част от страницата, показва в нагледно – действен план прегъването и обяснява начина на съединяване и притискане на двете срещуположни страни. Макетът се изправя върху масата и се провежда разговор с децата (защо са поставени от двете страни изображения). Провежда се обсъждане на макета – измисляне на имена, действия (тегли, вози се, радва се и др.).

     На долната част на страницата ситуацията се използва по направленията социален свят, изобразително изкуство и математика – две зайчета се замерват със снежни топки (зимни игри); празно място за елхичка (в приложението) за апликация. В средата има място и знак за прегъване, за да се получи огледален образ подобно на описания  по – горе.

2.Изобразително изкуство

vДорисуване на снежинки – печатане с четка или пастел;

vДовършване на макетна ситуация чрез ориентиране на елемент от приложението на определено място.

      Децата рисуват (печатат) с четка и водни бои или пастели бели снежинки върху оформения зимен пейзаж на син фон. Виждат се бели преспи, снежни пъртини, зимното небе. Чрез тази техника на печатане с четка децата усилват ефекта от студеното зимно време и индивидуалното му преживяване.

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1.Художествена информация и литература за деца – ОБЛИЧАМ СЕ ТОПЛО

v Възприемане на стихче, залъгалка;

v Възприемане на стихотворение – емоционално реагиране към персонажи в него;

v Участие с извършване на подражателни движения

2.Игрова култура и пресъздаване – нерегламентирана  ситуация

v  “Празник на дрехите”(“Моите обувки”);

v  Обиграване на любима играчка – обличане на кукла, мека текстилна играчка за разходка през зимата и др.;

v  Имитационни игри – обличам се, обувам се, слагам на главата си, на ръцете си, на врата си (назоваване на предмети със съответното предназначение);

v  Игри от типа лото – двойка картончета с едно и също облекло и др.;

v  Имитационни игри – оформяне на топка с ръце и бой със снежни топки;

v  Книжки за оцветяване на снежни човеци и снежни топки;

v  Зимни изненади – пързаляне върху шейни, пластмасови седалки, найлони и др..

 

                Нова риза                                          Ръкавички    ♫

Я ме малко погледнете –                                   Моите ръчички

аз съм с нова риза                                               имат ръкавички:

и корделка на яката                                           топлички и малки,

мама ми наниза.                                                само за пързалки!

                  Чистичка ще си я пазя,                                                Пляскайте, ръчички,

да не се оваля,                                                    с нови ръкавички!

а сега при вас наминах                                     Вятърко да вее,

да ви се похваля.                                               Снежко да лудее -

                          Васил Ив. Стоянав               като малка птичка

                                                                           ще летя с шейничка.

Първи панталони                                     Пляскайте, ръчички,

С радост вика от далече                                с нови ръкавички!

лелин Тони:                                                                            Цветан Ангелов

– Я ме вижте –

аз съм вече с панталони!

Вижте, моля, погледнете –

те са нови!

А в страните, и от двете,

са с джобове!

Че са и с презрамки даже

пъстрошити…

Нека всеки да ми каже:

– Ха, честити!

                  Трайко Симеонов

Доволен

От днес имам вече

нови панталонки,

в джобчето ми дрънкат

семки и бонбонки…

Ще запратя всички

рокли на тавана,

да не би да хрумне

някога на мама

пак да ме направи

галено момиче –

че де ще се дяна?

Ще бягам при чича!

Черньо и Писана

гледат от кьошето:

 Колко е порасло

в една нощ момчето!

Пуякът на двора

днес не ме закача…

Едни панталони

колко много значат!

 Веса Паспалеева

П

Е

Т

Ъ

К

1.Физическа култура – ЗИМНИ ИЗНЕНАДИ

v Изпълняване на общоразвиващи упражнения, възприемане на основни действия – теглене и дърпане от различни положения на тялото (с лице и откъм гърба);

v  Хвърляне на топка (хартиени, възглавнички, пластмасови топки за кегелбан и др.).

2.Математика – нерегламентирана игрово – познавателна ситуация

vОткриване на еднакви предмети в различни величини – голям – малък (заек, елхичка).

 

****Тема: СЪБУДИХ  СЕ  (с.5)

Акцент –  Български език

Очаквани резултати:

 • § Детето отговаря, като използва подражателно прости изречения при емоционални стимули;
 • § Разпознава ден и нощ и типично поведение в тях;
 • § Определя себе си – име, възраст, пол и предпочитания;
 • § Разпознава и изпълнява подражателно движения;
 • § Извършва пресъздаващи двигателни действия в ежедневието си;
 • § Подпява познати песни, включва се в музикално – ритмични игри.

 

****Тема: СМЕШЕН  СИ (с.6)

Акцент –  Математика в игрово-познавателен план

Очаквани резултати:

 • § Детето разпознава близки предмети и ярки признаци;
 • § Различава в практическия си опит едно и много;
 • § Разпознава от опита си място на предмети и обекти;
 • § Емоционално възприема детски игри в стихчета, персонажи от любими приказки;
 • § Изразява отзивчивот в подражателни музикални и подвижни игри.

 

Утринна гимнастика

С КРАЧЕТА И РЪЧИЧКИ

Разпервам ръчички

встрани и напред.

Затичвам се сякаш

лети самолет.

С крачета, ръчички

гимнастика правя,

затуй аз съм силна

и винаги здрава!

                                    Борис Светлинов

 

П

 

О

 

Н

 

Е

 

Д

 

Е

 

Л

 

Н

 

И

 

К

1. Социален  свят – СЪБУДИХ  СЕ

v  Разпознаване на начини на наблюдаване на естествена физическа среда – небе, облаци, слънце и части на деня (сутрин и вечер);

v  Разпознаване на типични действия в деня.

Работа с централната илюстрация: страницата е решена в три последователно пресъздадени момента, които правят връзка между астрономическото време и типичните за него моменти от поведението на детето:

 1. Детето спи в креватче през нощта.
 2. Същото дете рано сутринта (слънцето наднича в прозорчето) е седнало в кревата и си облича блузката.
 3. Детето, вече облечено, е седнало на столче и си обува едната обувка.

Целесъобразно е да се проведе разговор на нагледна основа по всяка илюстрация. Добре е да се включат повече деца в посочване на облеклото, на действията на детето, на картината на времето, както и във вербалното пресъздаване на действията. Може да се измидли име на детето. Описват се отделните части на облеклото – цвят, дължина.

2. Музика

v Възприемане на песен (“Ранобудник” – музика Л. Бояджиева, текст Чичо Стоян);

Кукуригу – ригу,

татко, изпъди го!

Кукуригу – ригу,

татко, изпъди го,

да не пее рано,

да не буди мама,

да си спиме двама!

  Кукуригу-у-у-у!

v Демонстриране на музикална отзивчивост в подражателни игри.

В ситуацията по музика децата да се ориентират в частите на тялото. За целта се изпълнява популярната игра “Крачета и ръчички”. Обсъжда се съчетаването на частите на облеклото и особеното смешно облекло на клоуна (смешника).

            Крачета и ръчички

 1. Аз моето краче

      напред ще го издам,

      ще го раздвижа тъй, тъй, тъй

      и ще се завъртя.

 1. Аз моята ръка

      напред ще я подам.

      Ще я раздвижа тъй, тъй, тъй

      и ще се завъртя.

 

 

 

 

 

В

 

Т

 

О

 

Р

 

Н

 

И

 

К

1.Български език-СМЕШЕН  СИ и СЪБУДИХ СЕ

vВключване  в разговор;

vНазоваване на лица и измисляне на имена – съществителни собствени;

vДопълване на просто изречение, започнато от възрастен;

vПроследяване на логическо изразяване на съдържанието на илюстрация от възрастен;

vОписание на обстановка;

vПодреждане на случки върху нагледна основа.

По български език се решават задачи, свързани със свободното формулиране на отговори в невербален и вербален план. Изисква се вариативна повторност при формулиране на въпросите на сестрата – за един предмет се задават различни въпроси и се изслушват различни деца. Например: чорапчето е шарено, пъстро; то не е дълго, не е и късо; достига до коляното – три четвърти е; има петичка, има място за пръстчетата на краката.

Може децата да донесат от дома си любимите си чорапчета (по едно от тях или по две) и т.н. Разглеждат ги и ги подреждат по две. Поставят се върху ръката и се играят игри инсценировки. Закачат се по парапета на стълбите на детската градина и се пресъздават стъпките на децата, идващи в групата. По желание може да се донесат чорапи на мама и татко, които също влизат и излизат от градината сутрин и вечер.

Работа със сюжетната илюстрация: Дете се събужда (възклицание “Събудих се! Я да видя какво е времето навън. Студено ли е, вали ли, или грее слънце; тук ли е Врабчо, Шаро, колата на татко?…”). Тези примери могат да послужат за инсценировки, артистични упражнения, както и за интонационно изразяване по български език.

2.Физическа култура

vРеагиране на действия с подражателен характер ;

vУпражнения за усъвършенстване на ходенето ( равновесни стоежи на място, ходене с повдигане на коленете ) и лазенето.

С

 

Р

 

Я

 

Д

 

А

1.Социален свят – СМЕШЕН СИ

vОриентиране в начини за преценяване на облеклото за деня – дебели и топли дрехи (обследване на текстилни мостри в игри за отгатване);

vОценяване на естетическата страна на облеклото (красиво – смешно).

Работа с централната илюстрация: Страницата е решена в четири ситуации:

1.Една обувка, до нея празно поле (контурно – преход от сянка към контур) за поставяне на друга обувка (от приложението).

2.Едно шарено чорапче, до него се поставя друго от пиложението.

3.Смешникът е прав – той се подава от широки панталони. Децата могат да му измислят име – Додо, Гого, Пепи и др. Чорапите му са с разменени шарки (не са еднакви), а обувките са с различна големина. Затова е смешен.

4. Вторият смешник е бос. Децата също му измислят име и учителката го обува, като му залепва обувки заедно с чорапите от приложението.  

2.Изобразително изкуство

vДовършване на изображение чрез декориране.

Работа със снимката: Разглежда се нашареното от децата чорапче върху блоков лист.

В ситуацията по изобразително изкуство се изработват подобни чорапчета. Децата последователно поставят цвят, назовават го и изпълняват цялостното декориране на чорапчето.

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1.Конструктивно – технически и битови дейности  – СМЕШЕН СИ – (самообслужване)

v Овладяване на умения за приготвяне за сън с помоща на възрастния (събличане и обличане, събуване и обуване);

v Изграждане на самочувствие и увереност в собствените сили.

2.Игрова култура и пресъздаване – нерегламентирана  ситуация

v Овладяване на начини на обозначаване на игров персонаж, реквизит – приспиване на кукла (мека текстилна играчка);

v Артистични упражнения за емоционално състояние от позиция на роля (“Нани – на , спи – заспивай.”, “Събуди се, събуди, хайде ставай от сън ти…”);

v Празнуване на лични празници на деца през месеца (“Календар на празниците”, “Календар на природата”);

v Слушане на познати песни и инструментални произведения.

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

1.Физическа култура – СМЕШЕН СИ

v Изпълняване на общоразвиващи упражнения – изпълнение на подражателни и еднопосочни упражнения :

 • за раменен пояс и ръцете;
 • за трупа и страничната мускулатура;
 • за долни крайници;

v скачане:

 • подскоци с два крака на място;
 • вертикални подскоци
2.Математика – нерегламентирана игрово – познавателна ситуация:

vОриентиране в пространствени отношения ( в леглото, на леглото, до прозореца);

vКоличество – едно слънце, две обувки, много звездички;

vОриентиране в собственото тяло :

 • едната, другата ръка;
 • ляв крак – десен крак и др.