Общуването   е   безценно!  Децата  трябва  да  общуват  пълноценно   и  със  самочувствие!

  Детски  учебен  център  „Звезден  водопад”  предлага  индивидуална  диагностика  и  терапия  на  всички  комуникативни  нарушения  в  детска   възраст:

  •  Гласови  нарушения  (дисфония,  ринофония – нарушения  на  височината,  силата  и  тембъра  на  гласа,  в  следствие  на  увреди  или  дисфункции  на  гласовия  апарат).
  •  Артикулационни   нарушения  на  развитието -  неправилно  продуциране  на  говорните  звукове.  Наблюдават  се  пропускане,  изопачаване,  добавяне   или  замяна  на  даден  труден  звук (звукове) от  по – лесен.   
  •  Артикулационните  нарушения:  вторични – при  интелектуална  или  слухова  недостатъчност   и  биомеханични -  при  къса  подезична  връзка,  отворен  или  неправилен  прикус  и  др.
  •  Нарушения  на  ритъма,  темпа  и   плавността  на  речта  (заекване,  запъване,  брадилалия  и  тахилалия).
  •  Дизартрия  на  развитието -  комплексно  нарушение,  което  засяга    и  четирите  компонента  на  говора:  дишане,  фонация,  артикулация  и  прозодика.
  •  Говорна  апраксия  на  развитието – нарушена  е  правилната  артикулация  (продукция)  на  говорните  звукове  и  превключването  от  една  артикулационна  поза  към  следваща.
  •  Езикови  нарушения  (специфични  и  вторични) – засегната  е  познавателната  способност  за  опериране  с  лингвистични  знаци,  както  и  правилата  за  тяхното  комбиниране. 
  •  Дислексия  и  дисграфия  -  нарушения  на  четенето  и  писането.

 

Детски  учебен  център  „Звезден  водопад”  разполага  с    висококвалифицирани   логопеди   в  областта  на  детската  езикова  и  говорна  патология.  Заповядайте  в  нашите  специализирани  кабинети  всеки  делничен  ден  9 – 19ч.:

СофияКв.  „Иван  Вазов”; Ул. “Краище“  №21

Кв. „Стрелбище“; бул. „П.Ю.Тодоров“; бл.5

Ж.к.   „Люлин  – 9” – 37  СОУ  „Райна  Княгиня”

Цени:Логопедична консултация – 15.00лв.

Един  логопедичен   час (45 мин.) – 18.00лв.

За децата  от  ДУЦ  „Звезден  водопад“- 15.00лв.

 

Тел.:0884104012; 0898604056

 

 

 

Всеки етап от детското развитие се отличава с типични за възрастта прояви, които родителите могат да следят, за да са сигурни, че развитието на детето им протича нормално.
          Във връзка езиково-говорното развитие е от значение удовлетворяването в определени срокове на посочените по-долу основни показатели.*

1 МЕСЕЦ Трепва и се вслушва в силен звук.
Издава неопределени викове и звуци
2 МЕСЕЦА Усмихва се, когато му говорят.
Издава единични звуци.
3 МЕСЕЦА Реагира оживено при общуване с възрастен.
Гука често и продължително.
4 МЕСЕЦА Обръща се по посока на звука.
Смее се с глас и произнася разнообразни звуци
5 МЕСЕЦА Разпознава гласа и тона, с който се говори.
Напевно гука.
6 МЕСЕЦА Произнася случайни звукосъчетания,
определяни като лепетна реч.
7 МЕСЕЦА Казва „мам-мам“. Особено силно произнася някои гласни („а-а-а“, „о-о-о“, „у-у-у“).
8 МЕСЕЦА Произнася срички от типа „да“, „ба“, „га“, „ка“.
9 МЕСЕЦА Общува с помощта на жестове (прави „довиждане“ с ръка).
Реагира, когато чуе името си.
Казва „па-па“, „ба-ба“, без да влага смисъл.
10 МЕСЕЦА Използва 1-2 лепетни думи със смисъл при съотнасяне към ситуацията.
Служи си с несловесни сигнали, за да насочи вниманието на възрастния към определен обект.
11 МЕСЕЦА Използва 3 лепетни думи, съотносими с обект или действие.
Казва „мама“, „тати“ с разбиране.
12 МЕСЕЦА Използва 3-4 лепетни думи със съотнасяне.
Разбира проста инструкция, допълнена с жестове.
13 МЕСЕЦА Казва поне 4-5 думи.
14 МЕСЕЦА Използва от 4 до 6 думи, вкл. звукоподражания.
Гледа към познат предмет, за който се говори в момента.
15 МЕСЕЦА Употребява от 6 до 10 думи, вкл. звукоподражания.
„Говори“ на свой език. Разбира проста инструкция без жестове.
18 МЕСЕЦА Използва около 15-20 думи и звукоподражания.
Показва една част на тялото. На картинка показва куче, дете и др.
21 МЕСЕЦА Има запас от 20 думи. Начало на фразата от 2 думи.
Повтаря названията на предмети. Показва три части на тялото.
На картинка показва 6-9 предмета от общо 10.
24 МЕСЕЦА Използва около 50 думи. Започва да свързва 2 думи в изречение.
Показва пет части на тялото и разбира двуетапна инструкция.
30 МЕСЕЦА Употребява правилно личните местоимения, минало време, множествено число. Употребява названия на цветове, като назовава правилно един цвят. Повтаря две цифри в правилна последователност, има понятие за „едно“. Следва двустепенни словесни инструкции.
36 МЕСЕЦА Използва около 250 думи. Съставя изречения от 3 думи, владее множествено число на съществителните и глаголите. Казва името, пола и възрастта си. Разбира значението на 3 прости предлога (изпълнява инструкции от типа „сложи кубчето под чашката“, „сложи кубчето в кутията“). Казва стихчета, употребява прости разширени изречения и владее кратка монологична реч (разказва приказка). Правилно сравнява размери (по-голямо и по-малко). Говори за себе си в първо лице единствено число.
42 МЕСЕЦА Употребява поне едно прилагателно при разказ по сюжетна картина. Правилно назовава 3 от 4 цвята.
48 МЕСЕЦА Разказва за онова, което е нарисувало или направило. Може да обясни какво е студ, умора, глад, да разкаже свързано случка.

* Въз основа на Скала с възрастови показатели за довербално и вербално развитие на речта на Е.М. Мастюкова по Т. Татьозов (2004) и Ц. Ценова (2012)